1. 0

  Walk Score

  268

  已售挂牌物业

  1,170

  有效挂牌物业

  $401,821

  平均 挂牌价格

 2. 0

  Walk Score

  7

  有效挂牌物业

  $112,657

  平均 挂牌价格

 3. 0

  Walk Score

  50

  有效挂牌物业

  $435,906

  平均 挂牌价格

 4. 0

  Walk Score

  7

  已售挂牌物业

  42

  有效挂牌物业

  $120,048

  平均 挂牌价格

 5. 0

  Walk Score

  21

  有效挂牌物业

  $762,487

  平均 挂牌价格

 6. 0

  Walk Score

  45

  有效挂牌物业

  $1,084,920

  平均 挂牌价格

 7. 0

  Walk Score

 8. 0

  Walk Score

  19

  有效挂牌物业

  $1,133,518

  平均 挂牌价格

 9. 0

  Walk Score

  9

  已售挂牌物业

  463

  有效挂牌物业

  $458,364

  平均 挂牌价格

 10. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  4

  有效挂牌物业

  $1,072,980

  平均 挂牌价格

 11. 0

  Walk Score

  68

  有效挂牌物业

  $531,037

  平均 挂牌价格

 12. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  550

  有效挂牌物业

  $523,191

  平均 挂牌价格

 13. 0

  Walk Score

  13

  有效挂牌物业

  $328,838

  平均 挂牌价格

 14. 0

  Walk Score

  93

  有效挂牌物业

  $213,453

  平均 挂牌价格

 15. 0

  Walk Score

  39

  有效挂牌物业

  $294,915

  平均 挂牌价格

 16. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  64

  有效挂牌物业

  $544,740

  平均 挂牌价格

 17. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  77

  有效挂牌物业

  $190,803

  平均 挂牌价格

 18. 0

  Walk Score

  51

  有效挂牌物业

  $995,733

  平均 挂牌价格

 19. 0

  Walk Score

  5

  有效挂牌物业

  $327,967

  平均 挂牌价格

 20. 0

  Walk Score

  28

  有效挂牌物业

  $196,571

  平均 挂牌价格

 21. 0

  Walk Score

  216

  已售挂牌物业

  571

  有效挂牌物业

  $267,212

  平均 挂牌价格

 22. 0

  Walk Score

  64

  有效挂牌物业

  $287,361

  平均 挂牌价格

 23. 0

  Walk Score

  52

  有效挂牌物业

  $463,500

  平均 挂牌价格

 24. 0

  Walk Score

 25. 0

  Walk Score

  1,821

  已售挂牌物业

  16,360

  有效挂牌物业

  $574,241

  平均 挂牌价格

 26. 0

  Walk Score

  678

  有效挂牌物业

  $391,552

  平均 挂牌价格

 27. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  571

  有效挂牌物业

  $824,867

  平均 挂牌价格

 28. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $509,900

  平均 挂牌价格

 29. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  18

  有效挂牌物业

  $275,078

  平均 挂牌价格

 30. 0

  Walk Score

  18

  已售挂牌物业

  183

  有效挂牌物业

  $252,274

  平均 挂牌价格

 31. 0

  Walk Score

 32. 0

  Walk Score

  8

  已售挂牌物业

  164

  有效挂牌物业

  $463,318

  平均 挂牌价格

 33. 0

  Walk Score

  8

  有效挂牌物业

  $329,700

  平均 挂牌价格

 34. 0

  Walk Score

  55

  已售挂牌物业

  517

  有效挂牌物业

  $727,048

  平均 挂牌价格

 35. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  153

  有效挂牌物业

  $226,800

  平均 挂牌价格

 36. 0

  Walk Score

  34

  已售挂牌物业

  699

  有效挂牌物业

  $302,523

  平均 挂牌价格

 37. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  56

  有效挂牌物业

  $306,110

  平均 挂牌价格

 38. 0

  Walk Score

  10

  已售挂牌物业

  787

  有效挂牌物业

  $509,030

  平均 挂牌价格

 39. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  9

  有效挂牌物业

  $140,100

  平均 挂牌价格

 40. 0

  Walk Score

  7

  有效挂牌物业

  $1,260,714

  平均 挂牌价格

 41. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  83

  有效挂牌物业

  $595,926

  平均 挂牌价格

 42. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  108

  有效挂牌物业

  $513,893

  平均 挂牌价格

 43. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $400,000

  平均 挂牌价格

 44. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  20

  有效挂牌物业

  $113,384

  平均 挂牌价格

 45. 0

  Walk Score

 46. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  107

  有效挂牌物业

  $323,725

  平均 挂牌价格

 47. 0

  Walk Score

  118

  已售挂牌物业

  273

  有效挂牌物业

  $317,788

  平均 挂牌价格

 48. 0

  Walk Score

  293

  已售挂牌物业

  280

  有效挂牌物业

  $247,749

  平均 挂牌价格

 49. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  124

  有效挂牌物业

  $276,543

  平均 挂牌价格

 50. 0

  Walk Score

  646

  已售挂牌物业

  16,242

  有效挂牌物业

  $439,936

  平均 挂牌价格

 51. 0

  Walk Score

  140

  已售挂牌物业

  358

  有效挂牌物业

  $262,590

  平均 挂牌价格

 52. 0

  Walk Score

  217

  已售挂牌物业

  563

  有效挂牌物业

  $294,893

  平均 挂牌价格

 53. 0

  Walk Score

  19

  有效挂牌物业

  $234,647

  平均 挂牌价格

 54. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  39

  有效挂牌物业

  $616,956

  平均 挂牌价格

 55. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  54

  有效挂牌物业

  $250,781

  平均 挂牌价格

 56. 0

  Walk Score

  127

  有效挂牌物业

  $179,549

  平均 挂牌价格

 57. 0

  Walk Score

  15

  已售挂牌物业

  593

  有效挂牌物业

  $1,184,824

  平均 挂牌价格

 58. 0

  Walk Score

  15

  已售挂牌物业

  72

  有效挂牌物业

  $168,917

  平均 挂牌价格

 59. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  65

  有效挂牌物业

  $317,869

  平均 挂牌价格

 60. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  1,124

  有效挂牌物业

  $565,419

  平均 挂牌价格

 61. 0

  Walk Score

  28

  已售挂牌物业

  693

  有效挂牌物业

  $402,398

  平均 挂牌价格

 62. 0

  Walk Score

  5

  有效挂牌物业

  $138,000

  平均 挂牌价格

 63. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  171

  有效挂牌物业

  $328,527

  平均 挂牌价格

 64. 0

  Walk Score

  16

  已售挂牌物业

  2,572

  有效挂牌物业

  $422,888

  平均 挂牌价格

 65. 0

  Walk Score

  51

  有效挂牌物业

  $85,245

  平均 挂牌价格

 66. 0

  Walk Score

 67. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  128

  有效挂牌物业

  $97,413

  平均 挂牌价格

 68. 0

  Walk Score

  37

  有效挂牌物业

  $246,422

  平均 挂牌价格

 69. 0

  Walk Score

  15

  有效挂牌物业

  $172,033

  平均 挂牌价格

 70. 0

  Walk Score

  15

  已售挂牌物业

  301

  有效挂牌物业

  $609,203

  平均 挂牌价格

 71. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $190,000

  平均 挂牌价格

 72. 0

  Walk Score

  4

  有效挂牌物业

  $133,167

  平均 挂牌价格

 73. 0

  Walk Score

  27

  已售挂牌物业

  227

  有效挂牌物业

  $374,648

  平均 挂牌价格

 74. 0

  Walk Score

  7

  已售挂牌物业

  87

  有效挂牌物业

  $182,772

  平均 挂牌价格

 75. 0

  Walk Score

  10

  有效挂牌物业

  $121,720

  平均 挂牌价格

 76. 0

  Walk Score

  5

  有效挂牌物业

  $309,360

  平均 挂牌价格

 77. 0

  Walk Score

  12

  已售挂牌物业

  78

  有效挂牌物业

  $362,288

  平均 挂牌价格

 78. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  559

  有效挂牌物业

  $400,568

  平均 挂牌价格

 79. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  50

  有效挂牌物业

  $222,291

  平均 挂牌价格

 80. 0

  Walk Score

  11

  已售挂牌物业

  824

  有效挂牌物业

  $427,346

  平均 挂牌价格