1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 6
 5. »
 1. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  74

  有效挂牌物业

  $808,808

  平均 挂牌价格

 2. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $393,214

  平均 挂牌价格

 3. 0

  Walk Score

  431

  已售挂牌物业

  442

  有效挂牌物业

  $517,267

  平均 挂牌价格

 4. 0

  Walk Score

  13

  已售挂牌物业

  140

  有效挂牌物业

  $708,307

  平均 挂牌价格

 5. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  81

  有效挂牌物业

  $380,767

  平均 挂牌价格

 6. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  202

  有效挂牌物业

  $469,223

  平均 挂牌价格

 7. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  80

  有效挂牌物业

  $312,983

  平均 挂牌价格

 8. 0

  Walk Score

  15

  已售挂牌物业

  77

  有效挂牌物业

  $1,010,601

  平均 挂牌价格

 9. 0

  Walk Score

  9

  已售挂牌物业

  58

  有效挂牌物业

  $816,375

  平均 挂牌价格

 10. 0

  Walk Score

  11

  有效挂牌物业

  $149,956

  平均 挂牌价格

 11. 0

  Walk Score

  10

  已售挂牌物业

  226

  有效挂牌物业

  $294,032

  平均 挂牌价格

 12. 0

  Walk Score

  19

  有效挂牌物业

  $492,577

  平均 挂牌价格

 13. 0

  Walk Score

  616

  已售挂牌物业

  2,697

  有效挂牌物业

  $427,360

  平均 挂牌价格

 14. 0

  Walk Score

  20

  有效挂牌物业

  $251,070

  平均 挂牌价格

 15. 0

  Walk Score

  34

  有效挂牌物业

  $280,431

  平均 挂牌价格

 16. 0

  Walk Score

  4

  有效挂牌物业

  $634,300

  平均 挂牌价格

 17. 0

  Walk Score

  217

  已售挂牌物业

  465

  有效挂牌物业

  $1,163,064

  平均 挂牌价格

 18. 0

  Walk Score

  8

  已售挂牌物业

  78

  有效挂牌物业

  $651,583

  平均 挂牌价格

 19. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $301,267

  平均 挂牌价格

 20. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $638,467

  平均 挂牌价格

 21. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  103

  有效挂牌物业

  $205,395

  平均 挂牌价格

 22. 0

  Walk Score

  129

  已售挂牌物业

  960

  有效挂牌物业

  $599,017

  平均 挂牌价格

 23. 0

  Walk Score

  79

  有效挂牌物业

  $226,203

  平均 挂牌价格

 24. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  4

  有效挂牌物业

  $219,580

  平均 挂牌价格

 25. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  31

  有效挂牌物业

  $314,293

  平均 挂牌价格

 26. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  116

  有效挂牌物业

  $543,418

  平均 挂牌价格

 27. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  19

  有效挂牌物业

  $456,791

  平均 挂牌价格

 28. 0

  Walk Score

  51

  有效挂牌物业

  $487,075

  平均 挂牌价格

 29. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  100

  有效挂牌物业

  $1,082,604

  平均 挂牌价格

 30. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  78

  有效挂牌物业

  $349,691

  平均 挂牌价格

 31. 0

  Walk Score

 32. 0

  Walk Score

  22

  已售挂牌物业

  187

  有效挂牌物业

  $1,038,851

  平均 挂牌价格

 33. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  26

  有效挂牌物业

  $300,852

  平均 挂牌价格

 34. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  14

  有效挂牌物业

  $512,892

  平均 挂牌价格

 35. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $863,000

  平均 挂牌价格

 36. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  21

  有效挂牌物业

  $473,109

  平均 挂牌价格

 37. 0

  Walk Score

  7

  有效挂牌物业

  $255,900

  平均 挂牌价格

 38. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  14

  有效挂牌物业

  $128,871

  平均 挂牌价格

 39. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  57

  有效挂牌物业

  $183,805

  平均 挂牌价格

 40. 0

  Walk Score

  96

  有效挂牌物业

  $164,491

  平均 挂牌价格

 41. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  219

  有效挂牌物业

  $537,187

  平均 挂牌价格

 42. 0

  Walk Score

  45

  已售挂牌物业

  70

  有效挂牌物业

  $806,621

  平均 挂牌价格

 43. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  48

  有效挂牌物业

  $181,217

  平均 挂牌价格

 44. 0

  Walk Score

  15

  有效挂牌物业

  $127,114

  平均 挂牌价格

 45. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  11

  有效挂牌物业

  $139,942

  平均 挂牌价格

 46. 0

  Walk Score

  197

  已售挂牌物业

  509

  有效挂牌物业

  $551,100

  平均 挂牌价格

 47. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  220

  有效挂牌物业

  $427,171

  平均 挂牌价格

 48. 0

  Walk Score

  33

  已售挂牌物业

  140

  有效挂牌物业

  $667,921

  平均 挂牌价格

 49. 0

  Walk Score

  2,973

  已售挂牌物业

  3,768

  有效挂牌物业

  $616,430

  平均 挂牌价格

 50. 0

  Walk Score

  288

  已售挂牌物业

  419

  有效挂牌物业

  $364,171

  平均 挂牌价格

 51. 0

  Walk Score

  12

  已售挂牌物业

  22

  有效挂牌物业

  $478,498

  平均 挂牌价格

 52. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  6

  有效挂牌物业

  $644,960

  平均 挂牌价格

 53. 0

  Walk Score

 54. 0

  Walk Score

  10

  有效挂牌物业

  $810,070

  平均 挂牌价格

 55. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  27

  有效挂牌物业

  $509,340

  平均 挂牌价格

 56. 0

  Walk Score

  13,760

  已售挂牌物业

  44,981

  有效挂牌物业

  $693,365

  平均 挂牌价格

 57. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  203

  有效挂牌物业

  $394,572

  平均 挂牌价格

 58. 0

  Walk Score

  12

  有效挂牌物业

  $318,600

  平均 挂牌价格

 59. 0

  Walk Score

  278

  已售挂牌物业

  664

  有效挂牌物业

  $677,847

  平均 挂牌价格

 60. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  50

  有效挂牌物业

  $209,983

  平均 挂牌价格

 61. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  29

  有效挂牌物业

  $1,018,468

  平均 挂牌价格

 62. 0

  Walk Score

  5

  有效挂牌物业

  $554,200

  平均 挂牌价格

 63. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  7

  有效挂牌物业

  $475,483

  平均 挂牌价格

 64. 0

  Walk Score

  75

  有效挂牌物业

  $325,709

  平均 挂牌价格

 65. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $399,000

  平均 挂牌价格

 66. 0

  Walk Score

  527

  已售挂牌物业

  920

  有效挂牌物业

  $792,396

  平均 挂牌价格

 67. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  5

  有效挂牌物业

  $272,480

  平均 挂牌价格

 68. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  78

  有效挂牌物业

  $285,515

  平均 挂牌价格

 69. 0

  Walk Score

  224

  已售挂牌物业

  514

  有效挂牌物业

  $1,440,658

  平均 挂牌价格

 70. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  20

  有效挂牌物业

  $1,558,321

  平均 挂牌价格

 71. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  18

  有效挂牌物业

  $749,663

  平均 挂牌价格

 72. 0

  Walk Score

  8

  已售挂牌物业

  91

  有效挂牌物业

  $374,563

  平均 挂牌价格

 73. 0

  Walk Score

  37

  已售挂牌物业

  513

  有效挂牌物业

  $514,532

  平均 挂牌价格

 74. 0

  Walk Score

 75. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  102

  有效挂牌物业

  $446,882

  平均 挂牌价格

 76. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  32

  有效挂牌物业

  $3,288,947

  平均 挂牌价格

 77. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $129,900

  平均 挂牌价格

 78. 0

  Walk Score

  43

  有效挂牌物业

  $207,268

  平均 挂牌价格

 79. 0

  Walk Score

  12

  已售挂牌物业

  129

  有效挂牌物业

  $372,869

  平均 挂牌价格

 80. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $999,000

  平均 挂牌价格

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 6
 5. »