1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 7
 5. »
 1. 0

  Walk Score

 2. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $150,940

  平均 挂牌价格

 3. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $36,667

  平均 挂牌价格

 4. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $149,500

  平均 挂牌价格

 5. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  15

  有效挂牌物业

  $270,913

  平均 挂牌价格

 6. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  24

  有效挂牌物业

  $182,808

  平均 挂牌价格

 7. 0

  Walk Score

 8. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $106,900

  平均 挂牌价格

 9. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $169,900

  平均 挂牌价格

 10. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  10

  有效挂牌物业

  $374,545

  平均 挂牌价格

 11. 0

  Walk Score

  24

  已售挂牌物业

  24

  有效挂牌物业

  $288,166

  平均 挂牌价格

 12. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $600,000

  平均 挂牌价格

 13. 0

  Walk Score

 14. 0

  Walk Score

 15. 0

  Walk Score

 16. 0

  Walk Score

  577

  已售挂牌物业

  650

  有效挂牌物业

  $482,435

  平均 挂牌价格

 17. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  7

  有效挂牌物业

  $141,811

  平均 挂牌价格

 18. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $995,110

  平均 挂牌价格

 19. 0

  Walk Score

 20. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

 21. 0

  Walk Score

  7

  有效挂牌物业

  $226,586

  平均 挂牌价格

 22. 0

  Walk Score

  8

  有效挂牌物业

  $279,000

  平均 挂牌价格

 23. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $291,333

  平均 挂牌价格

 24. 0

  Walk Score

 25. 0

  Walk Score

 26. 0

  Walk Score

 27. 0

  Walk Score

  10

  已售挂牌物业

  14

  有效挂牌物业

  $535,139

  平均 挂牌价格

 28. 0

  Walk Score

  25

  已售挂牌物业

  10

  有效挂牌物业

  $268,412

  平均 挂牌价格

 29. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $409,450

  平均 挂牌价格

 30. 0

  Walk Score

 31. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  11

  有效挂牌物业

  $246,612

  平均 挂牌价格

 32. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  27

  有效挂牌物业

  $186,143

  平均 挂牌价格

 33. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $561,000

  平均 挂牌价格

 34. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  8

  有效挂牌物业

  $334,970

  平均 挂牌价格

 35. 0

  Walk Score

  4

  有效挂牌物业

  $306,150

  平均 挂牌价格

 36. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $175,000

  平均 挂牌价格

 37. 0

  Walk Score

 38. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  12

  有效挂牌物业

  $141,579

  平均 挂牌价格

 39. 0

  Walk Score

  13

  有效挂牌物业

  $216,569

  平均 挂牌价格

 40. 0

  Walk Score

  28

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $281,763

  平均 挂牌价格

 41. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $5

  平均 挂牌价格

 42. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  18

  有效挂牌物业

  $219,958

  平均 挂牌价格

 43. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  9

  有效挂牌物业

  $129,650

  平均 挂牌价格

 44. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  19

  有效挂牌物业

  $173,763

  平均 挂牌价格

 45. 0

  Walk Score

  4

  有效挂牌物业

  $249,500

  平均 挂牌价格

 46. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

 47. 0

  Walk Score

  8

  已售挂牌物业

  6

  有效挂牌物业

  $259,157

  平均 挂牌价格

 48. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  15

  有效挂牌物业

  $109,550

  平均 挂牌价格

 49. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $627,667

  平均 挂牌价格

 50. 0

  Walk Score

  15

  有效挂牌物业

  $104,621

  平均 挂牌价格

 51. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

 52. 0

  Walk Score

 53. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $289,000

  平均 挂牌价格

 54. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  7

  有效挂牌物业

  $240,667

  平均 挂牌价格

 55. 0

  Walk Score

  44

  已售挂牌物业

  28

  有效挂牌物业

  $386,062

  平均 挂牌价格

 56. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  4

  有效挂牌物业

  $365,580

  平均 挂牌价格

 57. 0

  Walk Score

 58. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $114,000

  平均 挂牌价格

 59. 0

  Walk Score

  663

  已售挂牌物业

  731

  有效挂牌物业

  $457,232

  平均 挂牌价格

 60. 0

  Walk Score

  4

  有效挂牌物业

  $201,751

  平均 挂牌价格

 61. 0

  Walk Score

 62. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

 63. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $1,200,000

  平均 挂牌价格

 64. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  7

  有效挂牌物业

  $116,288

  平均 挂牌价格

 65. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  $197,333

  平均 挂牌价格

 66. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  18

  有效挂牌物业

  $254,250

  平均 挂牌价格

 67. 0

  Walk Score

 68. 0

  Walk Score

  28

  已售挂牌物业

  11

  有效挂牌物业

  $318,409

  平均 挂牌价格

 69. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  50

  有效挂牌物业

  $387,632

  平均 挂牌价格

 70. 0

  Walk Score

  6

  有效挂牌物业

  $256,200

  平均 挂牌价格

 71. 0

  Walk Score

 72. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $54,900

  平均 挂牌价格

 73. 0

  Walk Score

 74. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  17

  有效挂牌物业

  $165,032

  平均 挂牌价格

 75. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $259,000

  平均 挂牌价格

 76. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $84,900

  平均 挂牌价格

 77. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $674,950

  平均 挂牌价格

 78. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $157,172

  平均 挂牌价格

 79. 0

  Walk Score

 80. 0

  Walk Score

  13

  有效挂牌物业

  $272,523

  平均 挂牌价格

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 7
 5. »