1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 7
 5. »
 1. 0

  Walk Score

 2. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  8

  有效挂牌物业

  $157,764

  平均 挂牌价格

 3. 0

  Walk Score

 4. 0

  Walk Score

 5. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  19

  有效挂牌物业

  $396,295

  平均 挂牌价格

 6. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  22

  有效挂牌物业

  $172,513

  平均 挂牌价格

 7. 0

  Walk Score

 8. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $106,900

  平均 挂牌价格

 9. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $58,900

  平均 挂牌价格

 10. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $496,313

  平均 挂牌价格

 11. 0

  Walk Score

  25

  已售挂牌物业

  12

  有效挂牌物业

  $292,914

  平均 挂牌价格

 12. 0

  Walk Score

 13. 0

  Walk Score

 14. 0

  Walk Score

 15. 0

  Walk Score

 16. 0

  Walk Score

  558

  已售挂牌物业

  513

  有效挂牌物业

  $485,469

  平均 挂牌价格

 17. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $125,780

  平均 挂牌价格

 18. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $215,000

  平均 挂牌价格

 19. 0

  Walk Score

 20. 0

  Walk Score

 21. 0

  Walk Score

  4

  有效挂牌物业

  $225,600

  平均 挂牌价格

 22. 0

  Walk Score

  22

  有效挂牌物业

  $140,440

  平均 挂牌价格

 23. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $291,333

  平均 挂牌价格

 24. 0

  Walk Score

 25. 0

  Walk Score

 26. 0

  Walk Score

 27. 0

  Walk Score

  7

  已售挂牌物业

  11

  有效挂牌物业

  $417,800

  平均 挂牌价格

 28. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $230,000

  平均 挂牌价格

 29. 0

  Walk Score

  5

  有效挂牌物业

  $396,560

  平均 挂牌价格

 30. 0

  Walk Score

 31. 0

  Walk Score

  9

  已售挂牌物业

  17

  有效挂牌物业

  $165,723

  平均 挂牌价格

 32. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  30

  有效挂牌物业

  $231,581

  平均 挂牌价格

 33. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  $255,000

  平均 挂牌价格

 34. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  4

  有效挂牌物业

  $154,213

  平均 挂牌价格

 35. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  4

  有效挂牌物业

  $275,760

  平均 挂牌价格

 36. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $599,000

  平均 挂牌价格

 37. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $925,000

  平均 挂牌价格

 38. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  9

  有效挂牌物业

  $208,020

  平均 挂牌价格

 39. 0

  Walk Score

  9

  有效挂牌物业

  $253,351

  平均 挂牌价格

 40. 0

  Walk Score

  24

  已售挂牌物业

  10

  有效挂牌物业

  $298,341

  平均 挂牌价格

 41. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $194,500

  平均 挂牌价格

 42. 0

  Walk Score

  8

  已售挂牌物业

  18

  有效挂牌物业

  $247,671

  平均 挂牌价格

 43. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  8

  有效挂牌物业

  $141,409

  平均 挂牌价格

 44. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  18

  有效挂牌物业

  $151,281

  平均 挂牌价格

 45. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $209,900

  平均 挂牌价格

 46. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $324,633

  平均 挂牌价格

 47. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  15

  有效挂牌物业

  $285,130

  平均 挂牌价格

 48. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  10

  有效挂牌物业

  $93,300

  平均 挂牌价格

 49. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $315,444

  平均 挂牌价格

 50. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  14

  有效挂牌物业

  $106,729

  平均 挂牌价格

 51. 0

  Walk Score

 52. 0

  Walk Score

 53. 0

  Walk Score

 54. 0

  Walk Score

  10

  有效挂牌物业

  $262,488

  平均 挂牌价格

 55. 0

  Walk Score

  37

  已售挂牌物业

  37

  有效挂牌物业

  $404,700

  平均 挂牌价格

 56. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $118,667

  平均 挂牌价格

 57. 0

  Walk Score

 58. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $179,000

  平均 挂牌价格

 59. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $114,000

  平均 挂牌价格

 60. 0

  Walk Score

  624

  已售挂牌物业

  586

  有效挂牌物业

  $467,034

  平均 挂牌价格

 61. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $299,000

  平均 挂牌价格

 62. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $236,000

  平均 挂牌价格

 63. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $184,900

  平均 挂牌价格

 64. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $1,200,000

  平均 挂牌价格

 65. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $29,900

  平均 挂牌价格

 66. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  7

  有效挂牌物业

  $205,886

  平均 挂牌价格

 67. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  $205,500

  平均 挂牌价格

 68. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $236,399

  平均 挂牌价格

 69. 0

  Walk Score

 70. 0

  Walk Score

  17

  已售挂牌物业

  15

  有效挂牌物业

  $367,067

  平均 挂牌价格

 71. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  54

  有效挂牌物业

  $365,077

  平均 挂牌价格

 72. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $247,750

  平均 挂牌价格

 73. 0

  Walk Score

 74. 0

  Walk Score

 75. 0

  Walk Score

 76. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $229,675

  平均 挂牌价格

 77. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $259,000

  平均 挂牌价格

 78. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $59,900

  平均 挂牌价格

 79. 0

  Walk Score

 80. 0

  Walk Score

  7

  已售挂牌物业

  15

  有效挂牌物业

  $187,431

  平均 挂牌价格

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 7
 5. »