1. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $189,900

  平均 挂牌价格

 2. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  16

  有效挂牌物业

  $184,318

  平均 挂牌价格

 3. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $66,200

  平均 挂牌价格

 4. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $265,000

  平均 挂牌价格

 5. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  9

  有效挂牌物业

  $294,360

  平均 挂牌价格

 6. 0

  Walk Score

  23

  有效挂牌物业

  $153,478

  平均 挂牌价格

 7. 0

  Walk Score

 8. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $106,900

  平均 挂牌价格

 9. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

 10. 0

  Walk Score

  27

  已售挂牌物业

  32

  有效挂牌物业

  $361,293

  平均 挂牌价格

 11. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $569,000

  平均 挂牌价格

 12. 0

  Walk Score

 13. 0

  Walk Score

 14. 0

  Walk Score

 15. 0

  Walk Score

  595

  已售挂牌物业

  749

  有效挂牌物业

  $465,493

  平均 挂牌价格

 16. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  12

  有效挂牌物业

  $157,157

  平均 挂牌价格

 17. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $274,450

  平均 挂牌价格

 18. 0

  Walk Score

 19. 0

  Walk Score

 20. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $248,800

  平均 挂牌价格

 21. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  11

  有效挂牌物业

  $181,889

  平均 挂牌价格

 22. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  5

  有效挂牌物业

  $308,975

  平均 挂牌价格

 23. 0

  Walk Score

 24. 0

  Walk Score

 25. 0

  Walk Score

 26. 0

  Walk Score

  7

  已售挂牌物业

  16

  有效挂牌物业

  $430,360

  平均 挂牌价格

 27. 0

  Walk Score

  18

  已售挂牌物业

  7

  有效挂牌物业

  $224,124

  平均 挂牌价格

 28. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  5

  有效挂牌物业

  $413,000

  平均 挂牌价格

 29. 0

  Walk Score

 30. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $152,207

  平均 挂牌价格

 31. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $219,000

  平均 挂牌价格

 32. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $688,400

  平均 挂牌价格

 33. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  7

  有效挂牌物业

  $91,388

  平均 挂牌价格

 34. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $286,950

  平均 挂牌价格

 35. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $206,950

  平均 挂牌价格

 36. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $145,967

  平均 挂牌价格

 37. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  11

  有效挂牌物业

  $147,858

  平均 挂牌价格

 38. 0

  Walk Score

  7

  有效挂牌物业

  $231,156

  平均 挂牌价格

 39. 0

  Walk Score

  34

  已售挂牌物业

  35

  有效挂牌物业

  $309,497

  平均 挂牌价格

 40. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $5

  平均 挂牌价格

 41. 0

  Walk Score

  11

  已售挂牌物业

  22

  有效挂牌物业

  $224,780

  平均 挂牌价格

 42. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  10

  有效挂牌物业

  $151,054

  平均 挂牌价格

 43. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  19

  有效挂牌物业

  $155,355

  平均 挂牌价格

 44. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $274,000

  平均 挂牌价格

 45. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $249,000

  平均 挂牌价格

 46. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  19

  有效挂牌物业

  $251,000

  平均 挂牌价格

 47. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  20

  有效挂牌物业

  $104,914

  平均 挂牌价格

 48. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $150,000

  平均 挂牌价格

 49. 0

  Walk Score

  14

  有效挂牌物业

  $110,492

  平均 挂牌价格

 50. 0

  Walk Score

 51. 0

  Walk Score

 52. 0

  Walk Score

 53. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $273,115

  平均 挂牌价格

 54. 0

  Walk Score

  24

  已售挂牌物业

  35

  有效挂牌物业

  $378,388

  平均 挂牌价格

 55. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  6

  有效挂牌物业

  $306,380

  平均 挂牌价格

 56. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $232,667

  平均 挂牌价格

 57. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $114,000

  平均 挂牌价格

 58. 0

  Walk Score

  696

  已售挂牌物业

  833

  有效挂牌物业

  $444,299

  平均 挂牌价格

 59. 0

  Walk Score

  5

  有效挂牌物业

  $211,561

  平均 挂牌价格

 60. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $66,000

  平均 挂牌价格

 61. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  4

  有效挂牌物业

  $224,200

  平均 挂牌价格

 62. 0

  Walk Score

 63. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  7

  有效挂牌物业

  $116,356

  平均 挂牌价格

 64. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  6

  有效挂牌物业

  $164,138

  平均 挂牌价格

 65. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  17

  有效挂牌物业

  $239,300

  平均 挂牌价格

 66. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $44,900

  平均 挂牌价格

 67. 0

  Walk Score

  30

  已售挂牌物业

  17

  有效挂牌物业

  $341,588

  平均 挂牌价格

 68. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  48

  有效挂牌物业

  $251,390

  平均 挂牌价格

 69. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $199,000

  平均 挂牌价格

 70. 0

  Walk Score

 71. 0

  Walk Score

  6

  有效挂牌物业

  $114,084

  平均 挂牌价格

 72. 0

  Walk Score

 73. 0

  Walk Score

 74. 0

  Walk Score

 75. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $1,222,500

  平均 挂牌价格

 76. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  18

  有效挂牌物业

  $148,187

  平均 挂牌价格

 77. 0

  Walk Score

 78. 0

  Walk Score

  11

  有效挂牌物业

  $243,173

  平均 挂牌价格

 79. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $48,888

  平均 挂牌价格

 80. 0

  Walk Score

  4

  有效挂牌物业

  $122,333

  平均 挂牌价格