1. 0

  Walk Score

 2. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  18

  有效挂牌物业

  $157,584

  平均 挂牌价格

 3. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  4

  有效挂牌物业

  $52,960

  平均 挂牌价格

 4. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

 5. 0

  Walk Score

  11

  有效挂牌物业

  $268,845

  平均 挂牌价格

 6. 0

  Walk Score

  8

  已售挂牌物业

  17

  有效挂牌物业

  $163,068

  平均 挂牌价格

 7. 0

  Walk Score

 8. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $106,900

  平均 挂牌价格

 9. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $169,900

  平均 挂牌价格

 10. 0

  Walk Score

  30

  已售挂牌物业

  36

  有效挂牌物业

  $296,790

  平均 挂牌价格

 11. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $716,000

  平均 挂牌价格

 12. 0

  Walk Score

 13. 0

  Walk Score

 14. 0

  Walk Score

 15. 0

  Walk Score

  568

  已售挂牌物业

  753

  有效挂牌物业

  $473,399

  平均 挂牌价格

 16. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  10

  有效挂牌物业

  $162,150

  平均 挂牌价格

 17. 0

  Walk Score

 18. 0

  Walk Score

 19. 0

  Walk Score

 20. 0

  Walk Score

  5

  有效挂牌物业

  $209,480

  平均 挂牌价格

 21. 0

  Walk Score

  15

  有效挂牌物业

  $217,567

  平均 挂牌价格

 22. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  7

  有效挂牌物业

  $298,667

  平均 挂牌价格

 23. 0

  Walk Score

 24. 0

  Walk Score

 25. 0

  Walk Score

 26. 0

  Walk Score

  9

  已售挂牌物业

  17

  有效挂牌物业

  $520,671

  平均 挂牌价格

 27. 0

  Walk Score

  20

  已售挂牌物业

  5

  有效挂牌物业

  $227,492

  平均 挂牌价格

 28. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $499,000

  平均 挂牌价格

 29. 0

  Walk Score

 30. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  10

  有效挂牌物业

  $187,027

  平均 挂牌价格

 31. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $269,000

  平均 挂牌价格

 32. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  7

  有效挂牌物业

  $620,000

  平均 挂牌价格

 33. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  6

  有效挂牌物业

  $72,300

  平均 挂牌价格

 34. 0

  Walk Score

  7

  有效挂牌物业

  $278,929

  平均 挂牌价格

 35. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $206,950

  平均 挂牌价格

 36. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $144,167

  平均 挂牌价格

 37. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  19

  有效挂牌物业

  $131,695

  平均 挂牌价格

 38. 0

  Walk Score

  9

  有效挂牌物业

  $212,437

  平均 挂牌价格

 39. 0

  Walk Score

  34

  已售挂牌物业

  28

  有效挂牌物业

  $317,363

  平均 挂牌价格

 40. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $5

  平均 挂牌价格

 41. 0

  Walk Score

  12

  已售挂牌物业

  24

  有效挂牌物业

  $226,145

  平均 挂牌价格

 42. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  9

  有效挂牌物业

  $151,717

  平均 挂牌价格

 43. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  21

  有效挂牌物业

  $141,889

  平均 挂牌价格

 44. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $274,000

  平均 挂牌价格

 45. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $269,000

  平均 挂牌价格

 46. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  19

  有效挂牌物业

  $256,367

  平均 挂牌价格

 47. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  12

  有效挂牌物业

  $115,588

  平均 挂牌价格

 48. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $163,303

  平均 挂牌价格

 49. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  14

  有效挂牌物业

  $114,600

  平均 挂牌价格

 50. 0

  Walk Score

 51. 0

  Walk Score

 52. 0

  Walk Score

 53. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  14

  有效挂牌物业

  $242,973

  平均 挂牌价格

 54. 0

  Walk Score

  24

  已售挂牌物业

  40

  有效挂牌物业

  $380,081

  平均 挂牌价格

 55. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  5

  有效挂牌物业

  $305,400

  平均 挂牌价格

 56. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $232,667

  平均 挂牌价格

 57. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $114,000

  平均 挂牌价格

 58. 0

  Walk Score

  670

  已售挂牌物业

  865

  有效挂牌物业

  $448,873

  平均 挂牌价格

 59. 0

  Walk Score

  4

  有效挂牌物业

  $209,251

  平均 挂牌价格

 60. 0

  Walk Score

 61. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $189,950

  平均 挂牌价格

 62. 0

  Walk Score

 63. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  8

  有效挂牌物业

  $113,591

  平均 挂牌价格

 64. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $159,360

  平均 挂牌价格

 65. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  21

  有效挂牌物业

  $235,620

  平均 挂牌价格

 66. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $44,900

  平均 挂牌价格

 67. 0

  Walk Score

  29

  已售挂牌物业

  20

  有效挂牌物业

  $357,197

  平均 挂牌价格

 68. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  41

  有效挂牌物业

  $266,598

  平均 挂牌价格

 69. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $249,000

  平均 挂牌价格

 70. 0

  Walk Score

 71. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  5

  有效挂牌物业

  $114,084

  平均 挂牌价格

 72. 0

  Walk Score

 73. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $259,000

  平均 挂牌价格

 74. 0

  Walk Score

 75. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $898,300

  平均 挂牌价格

 76. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  15

  有效挂牌物业

  $153,020

  平均 挂牌价格

 77. 0

  Walk Score

 78. 0

  Walk Score

  15

  有效挂牌物业

  $212,793

  平均 挂牌价格

 79. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $74,988

  平均 挂牌价格

 80. 0

  Walk Score

  5

  有效挂牌物业

  $697,250

  平均 挂牌价格