1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 7
 5. »
 1. 0

  Walk Score

 2. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  15

  有效挂牌物业

  $155,356

  平均 挂牌价格

 3. 0

  Walk Score

  4

  有效挂牌物业

  $39,950

  平均 挂牌价格

 4. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $259,000

  平均 挂牌价格

 5. 0

  Walk Score

  11

  有效挂牌物业

  $265,127

  平均 挂牌价格

 6. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  20

  有效挂牌物业

  $174,920

  平均 挂牌价格

 7. 0

  Walk Score

 8. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $106,900

  平均 挂牌价格

 9. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $169,900

  平均 挂牌价格

 10. 0

  Walk Score

  30

  已售挂牌物业

  37

  有效挂牌物业

  $314,277

  平均 挂牌价格

 11. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $714,225

  平均 挂牌价格

 12. 0

  Walk Score

 13. 0

  Walk Score

 14. 0

  Walk Score

 15. 0

  Walk Score

  590

  已售挂牌物业

  788

  有效挂牌物业

  $448,937

  平均 挂牌价格

 16. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  11

  有效挂牌物业

  $170,733

  平均 挂牌价格

 17. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $319,000

  平均 挂牌价格

 18. 0

  Walk Score

 19. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

 20. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  5

  有效挂牌物业

  $232,067

  平均 挂牌价格

 21. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  14

  有效挂牌物业

  $216,073

  平均 挂牌价格

 22. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  4

  有效挂牌物业

  $298,667

  平均 挂牌价格

 23. 0

  Walk Score

 24. 0

  Walk Score

 25. 0

  Walk Score

 26. 0

  Walk Score

  9

  已售挂牌物业

  16

  有效挂牌物业

  $544,394

  平均 挂牌价格

 27. 0

  Walk Score

  20

  已售挂牌物业

  6

  有效挂牌物业

  $231,292

  平均 挂牌价格

 28. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $499,000

  平均 挂牌价格

 29. 0

  Walk Score

 30. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $176,582

  平均 挂牌价格

 31. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $235,667

  平均 挂牌价格

 32. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  6

  有效挂牌物业

  $639,714

  平均 挂牌价格

 33. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  10

  有效挂牌物业

  $288,827

  平均 挂牌价格

 34. 0

  Walk Score

  7

  有效挂牌物业

  $278,929

  平均 挂牌价格

 35. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $189,000

  平均 挂牌价格

 36. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $139,000

  平均 挂牌价格

 37. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  21

  有效挂牌物业

  $128,113

  平均 挂牌价格

 38. 0

  Walk Score

  13

  有效挂牌物业

  $271,495

  平均 挂牌价格

 39. 0

  Walk Score

  34

  已售挂牌物业

  21

  有效挂牌物业

  $304,095

  平均 挂牌价格

 40. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $5

  平均 挂牌价格

 41. 0

  Walk Score

  12

  已售挂牌物业

  25

  有效挂牌物业

  $217,872

  平均 挂牌价格

 42. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  11

  有效挂牌物业

  $166,786

  平均 挂牌价格

 43. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  20

  有效挂牌物业

  $138,133

  平均 挂牌价格

 44. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $249,500

  平均 挂牌价格

 45. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $269,000

  平均 挂牌价格

 46. 0

  Walk Score

  7

  已售挂牌物业

  23

  有效挂牌物业

  $266,363

  平均 挂牌价格

 47. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $116,100

  平均 挂牌价格

 48. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $159,969

  平均 挂牌价格

 49. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $99,023

  平均 挂牌价格

 50. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $249,000

  平均 挂牌价格

 51. 0

  Walk Score

 52. 0

  Walk Score

 53. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  11

  有效挂牌物业

  $234,282

  平均 挂牌价格

 54. 0

  Walk Score

  27

  已售挂牌物业

  41

  有效挂牌物业

  $374,679

  平均 挂牌价格

 55. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  4

  有效挂牌物业

  $324,500

  平均 挂牌价格

 56. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $204,500

  平均 挂牌价格

 57. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $114,000

  平均 挂牌价格

 58. 0

  Walk Score

  694

  已售挂牌物业

  890

  有效挂牌物业

  $428,029

  平均 挂牌价格

 59. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $172,668

  平均 挂牌价格

 60. 0

  Walk Score

 61. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $149,900

  平均 挂牌价格

 62. 0

  Walk Score

 63. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  9

  有效挂牌物业

  $118,320

  平均 挂牌价格

 64. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $170,475

  平均 挂牌价格

 65. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  21

  有效挂牌物业

  $252,295

  平均 挂牌价格

 66. 0

  Walk Score

 67. 0

  Walk Score

  29

  已售挂牌物业

  19

  有效挂牌物业

  $346,954

  平均 挂牌价格

 68. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  42

  有效挂牌物业

  $382,610

  平均 挂牌价格

 69. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $299,000

  平均 挂牌价格

 70. 0

  Walk Score

 71. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  5

  有效挂牌物业

  $114,084

  平均 挂牌价格

 72. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $199,000

  平均 挂牌价格

 73. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $225,500

  平均 挂牌价格

 74. 0

  Walk Score

 75. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $898,300

  平均 挂牌价格

 76. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  16

  有效挂牌物业

  $153,935

  平均 挂牌价格

 77. 0

  Walk Score

 78. 0

  Walk Score

  16

  有效挂牌物业

  $175,681

  平均 挂牌价格

 79. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $74,988

  平均 挂牌价格

 80. 0

  Walk Score

  7

  有效挂牌物业

  $565,500

  平均 挂牌价格

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 7
 5. »