1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 7
 5. »
 1. 0

  Walk Score

 2. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $143,953

  平均 挂牌价格

 3. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $36,667

  平均 挂牌价格

 4. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $152,000

  平均 挂牌价格

 5. 0

  Walk Score

  11

  有效挂牌物业

  $273,782

  平均 挂牌价格

 6. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  22

  有效挂牌物业

  $182,135

  平均 挂牌价格

 7. 0

  Walk Score

 8. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $106,900

  平均 挂牌价格

 9. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $169,900

  平均 挂牌价格

 10. 0

  Walk Score

  5

  有效挂牌物业

  $483,600

  平均 挂牌价格

 11. 0

  Walk Score

  25

  已售挂牌物业

  20

  有效挂牌物业

  $344,046

  平均 挂牌价格

 12. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $649,000

  平均 挂牌价格

 13. 0

  Walk Score

 14. 0

  Walk Score

 15. 0

  Walk Score

 16. 0

  Walk Score

  588

  已售挂牌物业

  681

  有效挂牌物业

  $457,478

  平均 挂牌价格

 17. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  10

  有效挂牌物业

  $141,942

  平均 挂牌价格

 18. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $319,000

  平均 挂牌价格

 19. 0

  Walk Score

 20. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

 21. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  6

  有效挂牌物业

  $203,471

  平均 挂牌价格

 22. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  11

  有效挂牌物业

  $221,322

  平均 挂牌价格

 23. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $298,667

  平均 挂牌价格

 24. 0

  Walk Score

 25. 0

  Walk Score

 26. 0

  Walk Score

 27. 0

  Walk Score

  10

  已售挂牌物业

  19

  有效挂牌物业

  $531,595

  平均 挂牌价格

 28. 0

  Walk Score

  24

  已售挂牌物业

  11

  有效挂牌物业

  $268,874

  平均 挂牌价格

 29. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $422,633

  平均 挂牌价格

 30. 0

  Walk Score

 31. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  14

  有效挂牌物业

  $193,995

  平均 挂牌价格

 32. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  28

  有效挂牌物业

  $184,862

  平均 挂牌价格

 33. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $561,500

  平均 挂牌价格

 34. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  10

  有效挂牌物业

  $398,217

  平均 挂牌价格

 35. 0

  Walk Score

  4

  有效挂牌物业

  $311,175

  平均 挂牌价格

 36. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $175,000

  平均 挂牌价格

 37. 0

  Walk Score

 38. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  20

  有效挂牌物业

  $134,114

  平均 挂牌价格

 39. 0

  Walk Score

  12

  有效挂牌物业

  $221,994

  平均 挂牌价格

 40. 0

  Walk Score

  29

  已售挂牌物业

  11

  有效挂牌物业

  $282,132

  平均 挂牌价格

 41. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $141,670

  平均 挂牌价格

 42. 0

  Walk Score

  7

  已售挂牌物业

  15

  有效挂牌物业

  $213,698

  平均 挂牌价格

 43. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  9

  有效挂牌物业

  $123,692

  平均 挂牌价格

 44. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  22

  有效挂牌物业

  $149,646

  平均 挂牌价格

 45. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $179,000

  平均 挂牌价格

 46. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $229,000

  平均 挂牌价格

 47. 0

  Walk Score

  7

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $279,255

  平均 挂牌价格

 48. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  14

  有效挂牌物业

  $110,313

  平均 挂牌价格

 49. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $199,969

  平均 挂牌价格

 50. 0

  Walk Score

  15

  有效挂牌物业

  $105,621

  平均 挂牌价格

 51. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $225,000

  平均 挂牌价格

 52. 0

  Walk Score

 53. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $289,000

  平均 挂牌价格

 54. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  5

  有效挂牌物业

  $219,857

  平均 挂牌价格

 55. 0

  Walk Score

  39

  已售挂牌物业

  40

  有效挂牌物业

  $374,528

  平均 挂牌价格

 56. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  4

  有效挂牌物业

  $422,200

  平均 挂牌价格

 57. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $94,000

  平均 挂牌价格

 58. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $114,000

  平均 挂牌价格

 59. 0

  Walk Score

  674

  已售挂牌物业

  759

  有效挂牌物业

  $438,010

  平均 挂牌价格

 60. 0

  Walk Score

  4

  有效挂牌物业

  $201,751

  平均 挂牌价格

 61. 0

  Walk Score

 62. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $149,900

  平均 挂牌价格

 63. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $1,200,000

  平均 挂牌价格

 64. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  8

  有效挂牌物业

  $116,133

  平均 挂牌价格

 65. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $197,333

  平均 挂牌价格

 66. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  19

  有效挂牌物业

  $260,880

  平均 挂牌价格

 67. 0

  Walk Score

 68. 0

  Walk Score

  30

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $314,908

  平均 挂牌价格

 69. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  41

  有效挂牌物业

  $381,697

  平均 挂牌价格

 70. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $189,000

  平均 挂牌价格

 71. 0

  Walk Score

 72. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $47,400

  平均 挂牌价格

 73. 0

  Walk Score

 74. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  23

  有效挂牌物业

  $183,399

  平均 挂牌价格

 75. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $225,500

  平均 挂牌价格

 76. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $84,900

  平均 挂牌价格

 77. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $674,950

  平均 挂牌价格

 78. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  16

  有效挂牌物业

  $153,299

  平均 挂牌价格

 79. 0

  Walk Score

 80. 0

  Walk Score

  15

  有效挂牌物业

  $213,393

  平均 挂牌价格

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 7
 5. »