1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 7
 5. »
 1. 0

  Walk Score

 2. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  9

  有效挂牌物业

  $172,625

  平均 挂牌价格

 3. 0

  Walk Score

 4. 0

  Walk Score

 5. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  17

  有效挂牌物业

  $426,833

  平均 挂牌价格

 6. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  22

  有效挂牌物业

  $166,122

  平均 挂牌价格

 7. 0

  Walk Score

 8. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $235,300

  平均 挂牌价格

 9. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

 10. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  12

  有效挂牌物业

  $534,550

  平均 挂牌价格

 11. 0

  Walk Score

  26

  已售挂牌物业

  14

  有效挂牌物业

  $271,875

  平均 挂牌价格

 12. 0

  Walk Score

 13. 0

  Walk Score

 14. 0

  Walk Score

 15. 0

  Walk Score

 16. 0

  Walk Score

  551

  已售挂牌物业

  561

  有效挂牌物业

  $474,599

  平均 挂牌价格

 17. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  5

  有效挂牌物业

  $140,288

  平均 挂牌价格

 18. 0

  Walk Score

 19. 0

  Walk Score

 20. 0

  Walk Score

 21. 0

  Walk Score

  4

  有效挂牌物业

  $192,975

  平均 挂牌价格

 22. 0

  Walk Score

  23

  有效挂牌物业

  $140,940

  平均 挂牌价格

 23. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $291,333

  平均 挂牌价格

 24. 0

  Walk Score

 25. 0

  Walk Score

 26. 0

  Walk Score

 27. 0

  Walk Score

  7

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $427,000

  平均 挂牌价格

 28. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $230,000

  平均 挂牌价格

 29. 0

  Walk Score

  6

  有效挂牌物业

  $388,560

  平均 挂牌价格

 30. 0

  Walk Score

 31. 0

  Walk Score

  9

  已售挂牌物业

  5

  有效挂牌物业

  $216,771

  平均 挂牌价格

 32. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  31

  有效挂牌物业

  $227,781

  平均 挂牌价格

 33. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  $255,000

  平均 挂牌价格

 34. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  6

  有效挂牌物业

  $153,967

  平均 挂牌价格

 35. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $262,933

  平均 挂牌价格

 36. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $619,000

  平均 挂牌价格

 37. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $925,000

  平均 挂牌价格

 38. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  11

  有效挂牌物业

  $246,258

  平均 挂牌价格

 39. 0

  Walk Score

  10

  有效挂牌物业

  $247,312

  平均 挂牌价格

 40. 0

  Walk Score

  23

  已售挂牌物业

  10

  有效挂牌物业

  $331,238

  平均 挂牌价格

 41. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $194,500

  平均 挂牌价格

 42. 0

  Walk Score

  8

  已售挂牌物业

  17

  有效挂牌物业

  $244,803

  平均 挂牌价格

 43. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  7

  有效挂牌物业

  $117,340

  平均 挂牌价格

 44. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  18

  有效挂牌物业

  $152,295

  平均 挂牌价格

 45. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $209,900

  平均 挂牌价格

 46. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $159,900

  平均 挂牌价格

 47. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  14

  有效挂牌物业

  $269,695

  平均 挂牌价格

 48. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  12

  有效挂牌物业

  $102,069

  平均 挂牌价格

 49. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $315,444

  平均 挂牌价格

 50. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $101,623

  平均 挂牌价格

 51. 0

  Walk Score

 52. 0

  Walk Score

 53. 0

  Walk Score

 54. 0

  Walk Score

  6

  有效挂牌物业

  $261,983

  平均 挂牌价格

 55. 0

  Walk Score

  41

  已售挂牌物业

  29

  有效挂牌物业

  $407,578

  平均 挂牌价格

 56. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $118,667

  平均 挂牌价格

 57. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $48,444

  平均 挂牌价格

 58. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $131,950

  平均 挂牌价格

 59. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $114,000

  平均 挂牌价格

 60. 0

  Walk Score

  613

  已售挂牌物业

  638

  有效挂牌物业

  $457,319

  平均 挂牌价格

 61. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $269,000

  平均 挂牌价格

 62. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $425,000

  平均 挂牌价格

 63. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $204,450

  平均 挂牌价格

 64. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $1,200,000

  平均 挂牌价格

 65. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $29,900

  平均 挂牌价格

 66. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  8

  有效挂牌物业

  $205,886

  平均 挂牌价格

 67. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  $205,500

  平均 挂牌价格

 68. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  7

  有效挂牌物业

  $247,548

  平均 挂牌价格

 69. 0

  Walk Score

 70. 0

  Walk Score

  17

  已售挂牌物业

  18

  有效挂牌物业

  $350,948

  平均 挂牌价格

 71. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  54

  有效挂牌物业

  $362,771

  平均 挂牌价格

 72. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $250,250

  平均 挂牌价格

 73. 0

  Walk Score

 74. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $54,900

  平均 挂牌价格

 75. 0

  Walk Score

 76. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $229,920

  平均 挂牌价格

 77. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $259,000

  平均 挂牌价格

 78. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $68,900

  平均 挂牌价格

 79. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $849,000

  平均 挂牌价格

 80. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  17

  有效挂牌物业

  $205,290

  平均 挂牌价格

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 7
 5. »