1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 7
 5. »
 1. 0

  Walk Score

 2. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  11

  有效挂牌物业

  $168,550

  平均 挂牌价格

 3. 0

  Walk Score

 4. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $40,000

  平均 挂牌价格

 5. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  17

  有效挂牌物业

  $378,132

  平均 挂牌价格

 6. 0

  Walk Score

  7

  已售挂牌物业

  16

  有效挂牌物业

  $166,078

  平均 挂牌价格

 7. 0

  Walk Score

 8. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $235,300

  平均 挂牌价格

 9. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

 10. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  12

  有效挂牌物业

  $483,129

  平均 挂牌价格

 11. 0

  Walk Score

  26

  已售挂牌物业

  15

  有效挂牌物业

  $293,616

  平均 挂牌价格

 12. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $580,000

  平均 挂牌价格

 13. 0

  Walk Score

 14. 0

  Walk Score

 15. 0

  Walk Score

 16. 0

  Walk Score

  537

  已售挂牌物业

  644

  有效挂牌物业

  $481,093

  平均 挂牌价格

 17. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  6

  有效挂牌物业

  $157,038

  平均 挂牌价格

 18. 0

  Walk Score

 19. 0

  Walk Score

 20. 0

  Walk Score

 21. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  4

  有效挂牌物业

  $208,600

  平均 挂牌价格

 22. 0

  Walk Score

  20

  有效挂牌物业

  $134,273

  平均 挂牌价格

 23. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $291,333

  平均 挂牌价格

 24. 0

  Walk Score

 25. 0

  Walk Score

 26. 0

  Walk Score

 27. 0

  Walk Score

  7

  已售挂牌物业

  17

  有效挂牌物业

  $393,495

  平均 挂牌价格

 28. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $230,000

  平均 挂牌价格

 29. 0

  Walk Score

  7

  有效挂牌物业

  $379,960

  平均 挂牌价格

 30. 0

  Walk Score

 31. 0

  Walk Score

  9

  已售挂牌物业

  6

  有效挂牌物业

  $203,220

  平均 挂牌价格

 32. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  29

  有效挂牌物业

  $207,033

  平均 挂牌价格

 33. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  $255,000

  平均 挂牌价格

 34. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  11

  有效挂牌物业

  $196,738

  平均 挂牌价格

 35. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $307,967

  平均 挂牌价格

 36. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $169,900

  平均 挂牌价格

 37. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $960,000

  平均 挂牌价格

 38. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  11

  有效挂牌物业

  $212,675

  平均 挂牌价格

 39. 0

  Walk Score

  10

  有效挂牌物业

  $244,535

  平均 挂牌价格

 40. 0

  Walk Score

  24

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $344,203

  平均 挂牌价格

 41. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $194,500

  平均 挂牌价格

 42. 0

  Walk Score

  7

  已售挂牌物业

  25

  有效挂牌物业

  $224,851

  平均 挂牌价格

 43. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  11

  有效挂牌物业

  $140,773

  平均 挂牌价格

 44. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  17

  有效挂牌物业

  $177,467

  平均 挂牌价格

 45. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $184,950

  平均 挂牌价格

 46. 0

  Walk Score

 47. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  10

  有效挂牌物业

  $258,675

  平均 挂牌价格

 48. 0

  Walk Score

  12

  有效挂牌物业

  $109,242

  平均 挂牌价格

 49. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $315,444

  平均 挂牌价格

 50. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $120,200

  平均 挂牌价格

 51. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

 52. 0

  Walk Score

 53. 0

  Walk Score

 54. 0

  Walk Score

  9

  有效挂牌物业

  $266,988

  平均 挂牌价格

 55. 0

  Walk Score

  37

  已售挂牌物业

  25

  有效挂牌物业

  $403,861

  平均 挂牌价格

 56. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $137,000

  平均 挂牌价格

 57. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $131,950

  平均 挂牌价格

 58. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $114,000

  平均 挂牌价格

 59. 0

  Walk Score

  598

  已售挂牌物业

  717

  有效挂牌物业

  $454,208

  平均 挂牌价格

 60. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $285,667

  平均 挂牌价格

 61. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $425,000

  平均 挂牌价格

 62. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $211,950

  平均 挂牌价格

 63. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $1,200,000

  平均 挂牌价格

 64. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  7

  有效挂牌物业

  $158,625

  平均 挂牌价格

 65. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  $205,500

  平均 挂牌价格

 66. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  11

  有效挂牌物业

  $293,117

  平均 挂牌价格

 67. 0

  Walk Score

 68. 0

  Walk Score

  17

  已售挂牌物业

  17

  有效挂牌物业

  $377,420

  平均 挂牌价格

 69. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  53

  有效挂牌物业

  $356,763

  平均 挂牌价格

 70. 0

  Walk Score

  5

  有效挂牌物业

  $279,000

  平均 挂牌价格

 71. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $79,900

  平均 挂牌价格

 72. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $54,900

  平均 挂牌价格

 73. 0

  Walk Score

 74. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  19

  有效挂牌物业

  $186,707

  平均 挂牌价格

 75. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $224,000

  平均 挂牌价格

 76. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $84,900

  平均 挂牌价格

 77. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $849,000

  平均 挂牌价格

 78. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  16

  有效挂牌物业

  $214,811

  平均 挂牌价格

 79. 0

  Walk Score

 80. 0

  Walk Score

  9

  有效挂牌物业

  $206,656

  平均 挂牌价格

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 7
 5. »