1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 7
 5. »
 1. 0

  Walk Score

 2. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $159,271

  平均 挂牌价格

 3. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $36,667

  平均 挂牌价格

 4. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $259,000

  平均 挂牌价格

 5. 0

  Walk Score

  11

  有效挂牌物业

  $265,127

  平均 挂牌价格

 6. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  21

  有效挂牌物业

  $173,965

  平均 挂牌价格

 7. 0

  Walk Score

 8. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $106,900

  平均 挂牌价格

 9. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $169,900

  平均 挂牌价格

 10. 0

  Walk Score

  5

  有效挂牌物业

  $464,560

  平均 挂牌价格

 11. 0

  Walk Score

  27

  已售挂牌物业

  29

  有效挂牌物业

  $301,916

  平均 挂牌价格

 12. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $732,667

  平均 挂牌价格

 13. 0

  Walk Score

 14. 0

  Walk Score

 15. 0

  Walk Score

 16. 0

  Walk Score

  583

  已售挂牌物业

  723

  有效挂牌物业

  $450,580

  平均 挂牌价格

 17. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  11

  有效挂牌物业

  $171,950

  平均 挂牌价格

 18. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $319,000

  平均 挂牌价格

 19. 0

  Walk Score

 20. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

 21. 0

  Walk Score

  6

  有效挂牌物业

  $223,567

  平均 挂牌价格

 22. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  12

  有效挂牌物业

  $215,380

  平均 挂牌价格

 23. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $298,667

  平均 挂牌价格

 24. 0

  Walk Score

 25. 0

  Walk Score

 26. 0

  Walk Score

 27. 0

  Walk Score

  9

  已售挂牌物业

  16

  有效挂牌物业

  $555,950

  平均 挂牌价格

 28. 0

  Walk Score

  22

  已售挂牌物业

  8

  有效挂牌物业

  $259,838

  平均 挂牌价格

 29. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $499,000

  平均 挂牌价格

 30. 0

  Walk Score

 31. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  15

  有效挂牌物业

  $183,995

  平均 挂牌价格

 32. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $235,667

  平均 挂牌价格

 33. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  $255,000

  平均 挂牌价格

 34. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  11

  有效挂牌物业

  $369,700

  平均 挂牌价格

 35. 0

  Walk Score

  6

  有效挂牌物业

  $296,267

  平均 挂牌价格

 36. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $189,000

  平均 挂牌价格

 37. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $139,000

  平均 挂牌价格

 38. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  18

  有效挂牌物业

  $135,030

  平均 挂牌价格

 39. 0

  Walk Score

  13

  有效挂牌物业

  $254,572

  平均 挂牌价格

 40. 0

  Walk Score

  34

  已售挂牌物业

  20

  有效挂牌物业

  $308,448

  平均 挂牌价格

 41. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $5

  平均 挂牌价格

 42. 0

  Walk Score

  7

  已售挂牌物业

  15

  有效挂牌物业

  $213,111

  平均 挂牌价格

 43. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  9

  有效挂牌物业

  $144,517

  平均 挂牌价格

 44. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  21

  有效挂牌物业

  $142,918

  平均 挂牌价格

 45. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

 46. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $253,500

  平均 挂牌价格

 47. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $300,979

  平均 挂牌价格

 48. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $118,957

  平均 挂牌价格

 49. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $159,969

  平均 挂牌价格

 50. 0

  Walk Score

  15

  有效挂牌物业

  $97,771

  平均 挂牌价格

 51. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

 52. 0

  Walk Score

 53. 0

  Walk Score

 54. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  10

  有效挂牌物业

  $239,630

  平均 挂牌价格

 55. 0

  Walk Score

  30

  已售挂牌物业

  45

  有效挂牌物业

  $360,836

  平均 挂牌价格

 56. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  4

  有效挂牌物业

  $440,725

  平均 挂牌价格

 57. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $94,000

  平均 挂牌价格

 58. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $114,000

  平均 挂牌价格

 59. 0

  Walk Score

  678

  已售挂牌物业

  819

  有效挂牌物业

  $430,431

  平均 挂牌价格

 60. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $172,668

  平均 挂牌价格

 61. 0

  Walk Score

 62. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $149,900

  平均 挂牌价格

 63. 0

  Walk Score

 64. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  8

  有效挂牌物业

  $116,133

  平均 挂牌价格

 65. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $197,333

  平均 挂牌价格

 66. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  18

  有效挂牌物业

  $246,400

  平均 挂牌价格

 67. 0

  Walk Score

 68. 0

  Walk Score

  28

  已售挂牌物业

  17

  有效挂牌物业

  $329,087

  平均 挂牌价格

 69. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  42

  有效挂牌物业

  $394,892

  平均 挂牌价格

 70. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $129,000

  平均 挂牌价格

 71. 0

  Walk Score

 72. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  4

  有效挂牌物业

  $136,900

  平均 挂牌价格

 73. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $199,000

  平均 挂牌价格

 74. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  23

  有效挂牌物业

  $185,819

  平均 挂牌价格

 75. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $225,500

  平均 挂牌价格

 76. 0

  Walk Score

 77. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $898,300

  平均 挂牌价格

 78. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  15

  有效挂牌物业

  $153,935

  平均 挂牌价格

 79. 0

  Walk Score

 80. 0

  Walk Score

  16

  有效挂牌物业

  $220,369

  平均 挂牌价格

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 7
 5. »