1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 7
 5. »
 1. 0

  Walk Score

 2. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $130,225

  平均 挂牌价格

 3. 0

  Walk Score

 4. 0

  Walk Score

 5. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  21

  有效挂牌物业

  $314,819

  平均 挂牌价格

 6. 0

  Walk Score

  23

  有效挂牌物业

  $169,000

  平均 挂牌价格

 7. 0

  Walk Score

 8. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $106,900

  平均 挂牌价格

 9. 0

  Walk Score

 10. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  12

  有效挂牌物业

  $479,750

  平均 挂牌价格

 11. 0

  Walk Score

  25

  已售挂牌物业

  9

  有效挂牌物业

  $267,516

  平均 挂牌价格

 12. 0

  Walk Score

 13. 0

  Walk Score

 14. 0

  Walk Score

 15. 0

  Walk Score

 16. 0

  Walk Score

  585

  已售挂牌物业

  426

  有效挂牌物业

  $477,979

  平均 挂牌价格

 17. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  4

  有效挂牌物业

  $178,817

  平均 挂牌价格

 18. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $215,000

  平均 挂牌价格

 19. 0

  Walk Score

 20. 0

  Walk Score

 21. 0

  Walk Score

  4

  有效挂牌物业

  $238,250

  平均 挂牌价格

 22. 0

  Walk Score

  23

  有效挂牌物业

  $115,940

  平均 挂牌价格

 23. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $291,333

  平均 挂牌价格

 24. 0

  Walk Score

 25. 0

  Walk Score

 26. 0

  Walk Score

 27. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  4

  有效挂牌物业

  $388,414

  平均 挂牌价格

 28. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $436,267

  平均 挂牌价格

 29. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $1,150,000

  平均 挂牌价格

 30. 0

  Walk Score

 31. 0

  Walk Score

  9

  已售挂牌物业

  16

  有效挂牌物业

  $203,000

  平均 挂牌价格

 32. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $269,000

  平均 挂牌价格

 33. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  $255,000

  平均 挂牌价格

 34. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  4

  有效挂牌物业

  $98,338

  平均 挂牌价格

 35. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  4

  有效挂牌物业

  $253,760

  平均 挂牌价格

 36. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $599,000

  平均 挂牌价格

 37. 0

  Walk Score

 38. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  4

  有效挂牌物业

  $227,400

  平均 挂牌价格

 39. 0

  Walk Score

  6

  有效挂牌物业

  $251,319

  平均 挂牌价格

 40. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $379,979

  平均 挂牌价格

 41. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $144,450

  平均 挂牌价格

 42. 0

  Walk Score

  8

  已售挂牌物业

  8

  有效挂牌物业

  $231,673

  平均 挂牌价格

 43. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  9

  有效挂牌物业

  $156,682

  平均 挂牌价格

 44. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  15

  有效挂牌物业

  $149,588

  平均 挂牌价格

 45. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $142,400

  平均 挂牌价格

 46. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $342,450

  平均 挂牌价格

 47. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  8

  有效挂牌物业

  $255,986

  平均 挂牌价格

 48. 0

  Walk Score

  10

  有效挂牌物业

  $97,340

  平均 挂牌价格

 49. 0

  Walk Score

 50. 0

  Walk Score

  14

  有效挂牌物业

  $105,254

  平均 挂牌价格

 51. 0

  Walk Score

 52. 0

  Walk Score

 53. 0

  Walk Score

 54. 0

  Walk Score

  4

  有效挂牌物业

  $254,000

  平均 挂牌价格

 55. 0

  Walk Score

  48

  已售挂牌物业

  24

  有效挂牌物业

  $394,632

  平均 挂牌价格

 56. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $86,000

  平均 挂牌价格

 57. 0

  Walk Score

 58. 0

  Walk Score

 59. 0

  Walk Score

 60. 0

  Walk Score

  630

  已售挂牌物业

  473

  有效挂牌物业

  $459,708

  平均 挂牌价格

 61. 0

  Walk Score

  5

  有效挂牌物业

  $271,974

  平均 挂牌价格

 62. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

 63. 0

  Walk Score

  8

  有效挂牌物业

  $806,143

  平均 挂牌价格

 64. 0

  Walk Score

 65. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $29,900

  平均 挂牌价格

 66. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $176,475

  平均 挂牌价格

 67. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  $212,000

  平均 挂牌价格

 68. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  7

  有效挂牌物业

  $226,123

  平均 挂牌价格

 69. 0

  Walk Score

 70. 0

  Walk Score

  14

  已售挂牌物业

  14

  有效挂牌物业

  $434,938

  平均 挂牌价格

 71. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  35

  有效挂牌物业

  $236,381

  平均 挂牌价格

 72. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $244,000

  平均 挂牌价格

 73. 0

  Walk Score

 74. 0

  Walk Score

 75. 0

  Walk Score

 76. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  5

  有效挂牌物业

  $498,957

  平均 挂牌价格

 77. 0

  Walk Score

 78. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $59,900

  平均 挂牌价格

 79. 0

  Walk Score

 80. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  24

  有效挂牌物业

  $187,569

  平均 挂牌价格

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 7
 5. »