1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 7
 5. »
 1. 0

  Walk Score

 2. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $154,663

  平均 挂牌价格

 3. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $36,667

  平均 挂牌价格

 4. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $149,500

  平均 挂牌价格

 5. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  17

  有效挂牌物业

  $278,522

  平均 挂牌价格

 6. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  24

  有效挂牌物业

  $175,681

  平均 挂牌价格

 7. 0

  Walk Score

 8. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $235,300

  平均 挂牌价格

 9. 0

  Walk Score

  4

  有效挂牌物业

  $144,900

  平均 挂牌价格

 10. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  12

  有效挂牌物业

  $369,138

  平均 挂牌价格

 11. 0

  Walk Score

  26

  已售挂牌物业

  25

  有效挂牌物业

  $303,666

  平均 挂牌价格

 12. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $600,000

  平均 挂牌价格

 13. 0

  Walk Score

 14. 0

  Walk Score

 15. 0

  Walk Score

 16. 0

  Walk Score

  576

  已售挂牌物业

  597

  有效挂牌物业

  $469,708

  平均 挂牌价格

 17. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  6

  有效挂牌物业

  $154,663

  平均 挂牌价格

 18. 0

  Walk Score

 19. 0

  Walk Score

 20. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

 21. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  6

  有效挂牌物业

  $226,586

  平均 挂牌价格

 22. 0

  Walk Score

  13

  有效挂牌物业

  $123,728

  平均 挂牌价格

 23. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $283,500

  平均 挂牌价格

 24. 0

  Walk Score

 25. 0

  Walk Score

 26. 0

  Walk Score

 27. 0

  Walk Score

  10

  已售挂牌物业

  15

  有效挂牌物业

  $512,442

  平均 挂牌价格

 28. 0

  Walk Score

  26

  已售挂牌物业

  5

  有效挂牌物业

  $257,773

  平均 挂牌价格

 29. 0

  Walk Score

  8

  有效挂牌物业

  $358,117

  平均 挂牌价格

 30. 0

  Walk Score

 31. 0

  Walk Score

  10

  已售挂牌物业

  8

  有效挂牌物业

  $225,461

  平均 挂牌价格

 32. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  27

  有效挂牌物业

  $179,357

  平均 挂牌价格

 33. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  $255,000

  平均 挂牌价格

 34. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  8

  有效挂牌物业

  $182,460

  平均 挂牌价格

 35. 0

  Walk Score

  5

  有效挂牌物业

  $279,740

  平均 挂牌价格

 36. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $175,000

  平均 挂牌价格

 37. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $960,000

  平均 挂牌价格

 38. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  11

  有效挂牌物业

  $158,342

  平均 挂牌价格

 39. 0

  Walk Score

  10

  有效挂牌物业

  $203,536

  平均 挂牌价格

 40. 0

  Walk Score

  26

  已售挂牌物业

  16

  有效挂牌物业

  $327,946

  平均 挂牌价格

 41. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $194,500

  平均 挂牌价格

 42. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  20

  有效挂牌物业

  $214,601

  平均 挂牌价格

 43. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  10

  有效挂牌物业

  $152,792

  平均 挂牌价格

 44. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  18

  有效挂牌物业

  $174,895

  平均 挂牌价格

 45. 0

  Walk Score

  4

  有效挂牌物业

  $177,967

  平均 挂牌价格

 46. 0

  Walk Score

 47. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  9

  有效挂牌物业

  $267,700

  平均 挂牌价格

 48. 0

  Walk Score

  14

  有效挂牌物业

  $106,707

  平均 挂牌价格

 49. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $199,969

  平均 挂牌价格

 50. 0

  Walk Score

  13

  有效挂牌物业

  $133,733

  平均 挂牌价格

 51. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $327,500

  平均 挂牌价格

 52. 0

  Walk Score

 53. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $289,000

  平均 挂牌价格

 54. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  7

  有效挂牌物业

  $210,317

  平均 挂牌价格

 55. 0

  Walk Score

  33

  已售挂牌物业

  17

  有效挂牌物业

  $401,098

  平均 挂牌价格

 56. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $241,000

  平均 挂牌价格

 57. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $84,900

  平均 挂牌价格

 58. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $114,000

  平均 挂牌价格

 59. 0

  Walk Score

  655

  已售挂牌物业

  678

  有效挂牌物业

  $445,267

  平均 挂牌价格

 60. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $243,633

  平均 挂牌价格

 61. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $425,000

  平均 挂牌价格

 62. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

 63. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $1,200,000

  平均 挂牌价格

 64. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  8

  有效挂牌物业

  $158,911

  平均 挂牌价格

 65. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  $205,500

  平均 挂牌价格

 66. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  15

  有效挂牌物业

  $283,387

  平均 挂牌价格

 67. 0

  Walk Score

 68. 0

  Walk Score

  30

  已售挂牌物业

  11

  有效挂牌物业

  $346,663

  平均 挂牌价格

 69. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  50

  有效挂牌物业

  $362,412

  平均 挂牌价格

 70. 0

  Walk Score

  5

  有效挂牌物业

  $249,180

  平均 挂牌价格

 71. 0

  Walk Score

 72. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $62,400

  平均 挂牌价格

 73. 0

  Walk Score

 74. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  18

  有效挂牌物业

  $172,082

  平均 挂牌价格

 75. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $224,000

  平均 挂牌价格

 76. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $84,900

  平均 挂牌价格

 77. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $674,950

  平均 挂牌价格

 78. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  11

  有效挂牌物业

  $162,324

  平均 挂牌价格

 79. 0

  Walk Score

 80. 0

  Walk Score

  11

  有效挂牌物业

  $227,073

  平均 挂牌价格

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 7
 5. »