1. 0

  Walk Score

  91

  已售挂牌物业

  2,096

  有效挂牌物业

  $584,061

  平均 挂牌价格

 2. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  143

  有效挂牌物业

  $1,305,692

  平均 挂牌价格

 3. 0

  Walk Score

  4

  有效挂牌物业

  $272,400

  平均 挂牌价格

 4. 0

  Walk Score

  7

  已售挂牌物业

  124

  有效挂牌物业

  $288,624

  平均 挂牌价格

 5. 0

  Walk Score

  8

  有效挂牌物业

  $298,600

  平均 挂牌价格

 6. 0

  Walk Score

  130

  已售挂牌物业

  1,869

  有效挂牌物业

  $1,011,367

  平均 挂牌价格

 7. 0

  Walk Score

  11

  已售挂牌物业

  1,245

  有效挂牌物业

  $322,115

  平均 挂牌价格

 8. 0

  Walk Score

  33

  有效挂牌物业

  $241,709

  平均 挂牌价格

 9. 0

  Walk Score

  97

  已售挂牌物业

  94

  有效挂牌物业

  $319,698

  平均 挂牌价格

 10. 0

  Walk Score

  8

  已售挂牌物业

  103

  有效挂牌物业

  $1,080,858

  平均 挂牌价格

 11. 0

  Walk Score

  525

  已售挂牌物业

  1,800

  有效挂牌物业

  $399,085

  平均 挂牌价格

 12. 0

  Walk Score

  11

  已售挂牌物业

  1,867

  有效挂牌物业

  $414,198

  平均 挂牌价格

 13. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  130

  有效挂牌物业

  $319,698

  平均 挂牌价格

 14. 0

  Walk Score

  905

  已售挂牌物业

  6,084

  有效挂牌物业

  $889,256

  平均 挂牌价格

 15. 0

  Walk Score

  5

  有效挂牌物业

  $162,500

  平均 挂牌价格

 16. 0

  Walk Score

  61

  已售挂牌物业

  185

  有效挂牌物业

  $625,194

  平均 挂牌价格

 17. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  148

  有效挂牌物业

  $441,805

  平均 挂牌价格

 18. 0

  Walk Score

  566

  有效挂牌物业

  $429,590

  平均 挂牌价格

 19. 0

  Walk Score

  51

  已售挂牌物业

  1,103

  有效挂牌物业

  $1,003,128

  平均 挂牌价格

 20. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  245

  有效挂牌物业

  $278,527

  平均 挂牌价格

 21. 0

  Walk Score

  15

  已售挂牌物业

  148

  有效挂牌物业

  $298,647

  平均 挂牌价格

 22. 0

  Walk Score

  16

  已售挂牌物业

  186

  有效挂牌物业

  $291,521

  平均 挂牌价格

 23. 0

  Walk Score

  85

  有效挂牌物业

  $360,386

  平均 挂牌价格

 24. 0

  Walk Score

  82

  有效挂牌物业

  $738,500

  平均 挂牌价格

 25. 0

  Walk Score

  97

  已售挂牌物业

  766

  有效挂牌物业

  $1,143,303

  平均 挂牌价格

 26. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  1,008

  有效挂牌物业

  $428,398

  平均 挂牌价格

 27. 0

  Walk Score

  32

  有效挂牌物业

  $461,494

  平均 挂牌价格

 28. 0

  Walk Score

  87

  已售挂牌物业

  110

  有效挂牌物业

  $224,898

  平均 挂牌价格

 29. 0

  Walk Score

  7

  已售挂牌物业

  104

  有效挂牌物业

  $433,516

  平均 挂牌价格

 30. 0

  Walk Score

  75

  有效挂牌物业

  $284,437

  平均 挂牌价格

 31. 0

  Walk Score

  363

  已售挂牌物业

  262

  有效挂牌物业

  $337,814

  平均 挂牌价格

 32. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  21

  有效挂牌物业

  $302,092

  平均 挂牌价格

 33. 0

  Walk Score

  45

  有效挂牌物业

  $142,945

  平均 挂牌价格

 34. 0

  Walk Score

  7

  有效挂牌物业

  $684,365

  平均 挂牌价格

 35. 0

  Walk Score

  362

  有效挂牌物业

  $228,900

  平均 挂牌价格

 36. 0

  Walk Score

  13

  有效挂牌物业

  $211,417

  平均 挂牌价格

 37. 0

  Walk Score

  139

  有效挂牌物业

  $426,810

  平均 挂牌价格

 38. 0

  Walk Score

  472

  已售挂牌物业

  1,608

  有效挂牌物业

  $399,320

  平均 挂牌价格

 39. 0

  Walk Score

  21

  有效挂牌物业

  $287,790

  平均 挂牌价格

 40. 0

  Walk Score

  1,457

  已售挂牌物业

  2,261

  有效挂牌物业

  $569,508

  平均 挂牌价格

 41. 0

  Walk Score

  4

  有效挂牌物业

  $267,225

  平均 挂牌价格

 42. 0

  Walk Score

  12

  已售挂牌物业

  128

  有效挂牌物业

  $1,692,248

  平均 挂牌价格

 43. 0

  Walk Score

  30

  有效挂牌物业

  $437,480

  平均 挂牌价格

 44. 0

  Walk Score

  72

  已售挂牌物业

  344

  有效挂牌物业

  $722,360

  平均 挂牌价格

 45. 0

  Walk Score

  17

  已售挂牌物业

  364

  有效挂牌物业

  $482,423

  平均 挂牌价格

 46. 0

  Walk Score

  88

  已售挂牌物业

  1,728

  有效挂牌物业

  $1,035,707

  平均 挂牌价格

 47. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  57

  有效挂牌物业

  $448,225

  平均 挂牌价格

 48. 0

  Walk Score

  38

  已售挂牌物业

  72

  有效挂牌物业

  $415,091

  平均 挂牌价格

 49. 0

  Walk Score

  16

  已售挂牌物业

  1,499

  有效挂牌物业

  $622,516

  平均 挂牌价格

 50. 0

  Walk Score

  205

  有效挂牌物业

  $358,544

  平均 挂牌价格

 51. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  27

  有效挂牌物业

  $963,242

  平均 挂牌价格

 52. 0

  Walk Score

  12

  已售挂牌物业

  938

  有效挂牌物业

  $478,023

  平均 挂牌价格

 53. 0

  Walk Score

  8

  已售挂牌物业

  7

  有效挂牌物业

  $250,764

  平均 挂牌价格

 54. 0

  Walk Score

  260

  已售挂牌物业

  2,425

  有效挂牌物业

  $390,127

  平均 挂牌价格

 55. 0

  Walk Score

  10

  已售挂牌物业

  93

  有效挂牌物业

  $364,892

  平均 挂牌价格

 56. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  6

  有效挂牌物业

  $205,870

  平均 挂牌价格

 57. 0

  Walk Score

  58

  已售挂牌物业

  599

  有效挂牌物业

  $499,796

  平均 挂牌价格

 58. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $849,000

  平均 挂牌价格

 59. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  54

  有效挂牌物业

  $1,215,733

  平均 挂牌价格

 60. 0

  Walk Score

  184

  已售挂牌物业

  896

  有效挂牌物业

  $553,077

  平均 挂牌价格

 61. 0

  Walk Score

  175

  已售挂牌物业

  960

  有效挂牌物业

  $1,121,968

  平均 挂牌价格

 62. 0

  Walk Score

  9

  已售挂牌物业

  48

  有效挂牌物业

  $1,382,844

  平均 挂牌价格

 63. 0

  Walk Score

  185

  有效挂牌物业

  $525,092

  平均 挂牌价格

 64. 0

  Walk Score

  23

  已售挂牌物业

  930

  有效挂牌物业

  $483,127

  平均 挂牌价格

 65. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  570

  有效挂牌物业

  $462,311

  平均 挂牌价格

 66. 0

  Walk Score

  42

  有效挂牌物业

  $157,455

  平均 挂牌价格

 67. 0

  Walk Score

  10

  已售挂牌物业

  292

  有效挂牌物业

  $383,881

  平均 挂牌价格

 68. 0

  Walk Score

 69. 0

  Walk Score

  30

  已售挂牌物业

  130

  有效挂牌物业

  $598,418

  平均 挂牌价格

 70. 0

  Walk Score

  1,467

  已售挂牌物业

  4,002

  有效挂牌物业

  $562,659

  平均 挂牌价格

 71. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  159

  有效挂牌物业

  $658,069

  平均 挂牌价格

 72. 0

  Walk Score

  765

  有效挂牌物业

  $270,804

  平均 挂牌价格

 73. 0

  Walk Score

  61

  已售挂牌物业

  1,659

  有效挂牌物业

  $865,373

  平均 挂牌价格

 74. 0

  Walk Score

  59

  有效挂牌物业

  $233,775

  平均 挂牌价格

 75. 0

  Walk Score

  46

  已售挂牌物业

  220

  有效挂牌物业

  $693,551

  平均 挂牌价格

 76. 0

  Walk Score

  881

  有效挂牌物业

  $310,135

  平均 挂牌价格

 77. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  281

  有效挂牌物业

  $283,653

  平均 挂牌价格

 78. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  126

  有效挂牌物业

  $218,252

  平均 挂牌价格

 79. 0

  Walk Score

  163

  已售挂牌物业

  2,653

  有效挂牌物业

  $1,100,107

  平均 挂牌价格

 80. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $275,543

  平均 挂牌价格