60 King Rd 1, Richmond Hill ON L4E 3L7 Photo 1 60 King Rd 1, Richmond Hill ON L4E 3L7 Photo 2 60 King Rd 1, Richmond Hill ON L4E 3L7 Photo 3 60 King Rd 1, Richmond Hill ON L4E 3L7 Photo 4 60 King Rd 1, Richmond Hill ON L4E 3L7 Photo 5 60 King Rd 1, Richmond Hill ON L4E 3L7 Photo 6 60 King Rd 1, Richmond Hill ON L4E 3L7 Photo 7 60 King Rd 1, Richmond Hill ON L4E 3L7 Photo 8 60 King Rd 1, Richmond Hill ON L4E 3L7 Photo 9 60 King Rd 1, Richmond Hill ON L4E 3L7 Photo 10

未找到任何搜索结果。

60 King Rd

物业资料

  • ID: N4541800
  • 状态: 已上市
  • 新建筑: 没有
  • 物业编号: 101427867
  • 楼层: 0
  • 地段面积: 15 x 52 Feet
  • 物业类型: 其他
  • 停车场类型说明: 地面停车场 0 汽车
  • 预计年税: ¥10
上市代理人 Kenneth Yip 及 Gary Chow 属于 CENTURY 21 King's Quay Real Estate Inc., Brokerage*