1. 0

  Walk Score

 2. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  8

  有效挂牌物业

  $476,773

  平均 挂牌价格

 3. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $2,505,000

  平均 挂牌价格

 4. 0

  Walk Score

 5. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $237,000

  平均 挂牌价格

 6. 0

  Walk Score

 7. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $99,900

  平均 挂牌价格

 8. 0

  Walk Score

 9. 0

  Walk Score

 10. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $297,000

  平均 挂牌价格

 11. 0

  Walk Score

 12. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $147,000

  平均 挂牌价格

 13. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $224,900

  平均 挂牌价格

 14. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $230,000

  平均 挂牌价格

 15. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  12

  有效挂牌物业

  $129,600

  平均 挂牌价格

 16. 0

  Walk Score

 17. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  26

  有效挂牌物业

  $55,993

  平均 挂牌价格

 18. 0

  Walk Score

 19. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $28,000

  平均 挂牌价格

 20. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $104,950

  平均 挂牌价格

 21. 0

  Walk Score

 22. 0

  Walk Score

 23. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $223,750

  平均 挂牌价格

 24. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $183,380

  平均 挂牌价格

 25. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $449,000

  平均 挂牌价格

 26. 0

  Walk Score

 27. 0

  Walk Score

 28. 0

  Walk Score

 29. 0

  Walk Score

 30. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $217,000

  平均 挂牌价格

 31. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $264,000

  平均 挂牌价格

 32. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $12,000

  平均 挂牌价格

 33. 0

  Walk Score

 34. 0

  Walk Score

 35. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $234,900

  平均 挂牌价格

 36. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $126,100

  平均 挂牌价格

 37. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

 38. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $208,000

  平均 挂牌价格

 39. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $190,340

  平均 挂牌价格

 40. 0

  Walk Score

 41. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $47,400

  平均 挂牌价格

 42. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $54,900

  平均 挂牌价格

 43. 0

  Walk Score

  4

  有效挂牌物业

  $276,375

  平均 挂牌价格

 44. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $224,900

  平均 挂牌价格

 45. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

 46. 0

  Walk Score

 47. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $219,000

  平均 挂牌价格

 48. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $398,500

  平均 挂牌价格

 49. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $998,000

  平均 挂牌价格

 50. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $273,500

  平均 挂牌价格

 51. 0

  Walk Score

 52. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $287,900

  平均 挂牌价格

 53. 0

  Walk Score

 54. 0

  Walk Score

 55. 0

  Walk Score

  5

  有效挂牌物业

  $131,233

  平均 挂牌价格

 56. 0

  Walk Score

 57. 0

  Walk Score

  31

  有效挂牌物业

  $175,145

  平均 挂牌价格

 58. 0

  Walk Score

 59. 0

  Walk Score

 60. 0

  Walk Score

  20

  已售挂牌物业

  26

  有效挂牌物业

  $379,955

  平均 挂牌价格

 61. 0

  Walk Score

 62. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  9

  有效挂牌物业

  $319,093

  平均 挂牌价格

 63. 0

  Walk Score

 64. 0

  Walk Score

 65. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  17

  有效挂牌物业

  $215,361

  平均 挂牌价格

 66. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $99,800

  平均 挂牌价格

 67. 0

  Walk Score

 68. 0

  Walk Score

 69. 0

  Walk Score

  20

  已售挂牌物业

  22

  有效挂牌物业

  $188,465

  平均 挂牌价格

 70. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $234,500

  平均 挂牌价格

 71. 0

  Walk Score

 72. 0

  Walk Score

 73. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $19,000

  平均 挂牌价格

 74. 0

  Walk Score

 75. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  12

  有效挂牌物业

  $263,583

  平均 挂牌价格

 76. 0

  Walk Score

  9

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $276,010

  平均 挂牌价格

 77. 0

  Walk Score

 78. 0

  Walk Score

 79. 0

  Walk Score

 80. 0

  Walk Score