1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 7
 5. »
 1. 0

  Walk Score

 2. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $114,267

  平均 挂牌价格

 3. 0

  Walk Score

 4. 0

  Walk Score

 5. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  22

  有效挂牌物业

  $625,996

  平均 挂牌价格

 6. 0

  Walk Score

 7. 0

  Walk Score

 8. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

 9. 0

  Walk Score

 10. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  12

  有效挂牌物业

  $992,214

  平均 挂牌价格

 11. 0

  Walk Score

  27

  已售挂牌物业

  5

  有效挂牌物业

  $303,138

  平均 挂牌价格

 12. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

 13. 0

  Walk Score

 14. 0

  Walk Score

 15. 0

  Walk Score

 16. 0

  Walk Score

  29

  已售挂牌物业

  20

  有效挂牌物业

  $312,702

  平均 挂牌价格

 17. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  5

  有效挂牌物业

  $104,200

  平均 挂牌价格

 18. 0

  Walk Score

 19. 0

  Walk Score

 20. 0

  Walk Score

 21. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $271,500

  平均 挂牌价格

 22. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  19

  有效挂牌物业

  $109,656

  平均 挂牌价格

 23. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $287,000

  平均 挂牌价格

 24. 0

  Walk Score

 25. 0

  Walk Score

 26. 0

  Walk Score

 27. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  5

  有效挂牌物业

  $760,111

  平均 挂牌价格

 28. 0

  Walk Score

 29. 0

  Walk Score

  4

  有效挂牌物业

  $421,044

  平均 挂牌价格

 30. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $160,000

  平均 挂牌价格

 31. 0

  Walk Score

  11

  已售挂牌物业

  4

  有效挂牌物业

  $260,982

  平均 挂牌价格

 32. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  7

  有效挂牌物业

  $639,588

  平均 挂牌价格

 33. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $262,450

  平均 挂牌价格

 34. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  8

  有效挂牌物业

  $278,600

  平均 挂牌价格

 35. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $289,920

  平均 挂牌价格

 36. 0

  Walk Score

  6

  有效挂牌物业

  $107,601

  平均 挂牌价格

 37. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $249,967

  平均 挂牌价格

 38. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  8

  有效挂牌物业

  $171,378

  平均 挂牌价格

 39. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $139,900

  平均 挂牌价格

 40. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  7

  有效挂牌物业

  $409,686

  平均 挂牌价格

 41. 0

  Walk Score

 42. 0

  Walk Score

  10

  已售挂牌物业

  4

  有效挂牌物业

  $232,800

  平均 挂牌价格

 43. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  14

  有效挂牌物业

  $174,867

  平均 挂牌价格

 44. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  18

  有效挂牌物业

  $180,382

  平均 挂牌价格

 45. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $209,900

  平均 挂牌价格

 46. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $509,500

  平均 挂牌价格

 47. 0

  Walk Score

  11

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $293,998

  平均 挂牌价格

 48. 0

  Walk Score

  11

  有效挂牌物业

  $118,864

  平均 挂牌价格

 49. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $1,900,000

  平均 挂牌价格

 50. 0

  Walk Score

 51. 0

  Walk Score

 52. 0

  Walk Score

 53. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $299,000

  平均 挂牌价格

 54. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $264,000

  平均 挂牌价格

 55. 0

  Walk Score

  64

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $365,696

  平均 挂牌价格

 56. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $76,000

  平均 挂牌价格

 57. 0

  Walk Score

 58. 0

  Walk Score

 59. 0

  Walk Score

 60. 0

  Walk Score

  66

  已售挂牌物业

  82

  有效挂牌物业

  $604,730

  平均 挂牌价格

 61. 0

  Walk Score

  6

  有效挂牌物业

  $237,333

  平均 挂牌价格

 62. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $69,500

  平均 挂牌价格

 63. 0

  Walk Score

  4

  有效挂牌物业

  $316,267

  平均 挂牌价格

 64. 0

  Walk Score

 65. 0

  Walk Score

 66. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  10

  有效挂牌物业

  $183,583

  平均 挂牌价格

 67. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  $206,850

  平均 挂牌价格

 68. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  6

  有效挂牌物业

  $325,012

  平均 挂牌价格

 69. 0

  Walk Score

 70. 0

  Walk Score

  15

  已售挂牌物业

  10

  有效挂牌物业

  $462,374

  平均 挂牌价格

 71. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  $129,900

  平均 挂牌价格

 72. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $237,000

  平均 挂牌价格

 73. 0

  Walk Score

 74. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $59,400

  平均 挂牌价格

 75. 0

  Walk Score

 76. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  11

  有效挂牌物业

  $574,207

  平均 挂牌价格

 77. 0

  Walk Score

 78. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

 79. 0

  Walk Score

 80. 0

  Walk Score

  7

  已售挂牌物业

  11

  有效挂牌物业

  $197,792

  平均 挂牌价格

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 7
 5. »