1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 7
 5. »
 1. 0

  Walk Score

 2. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $114,267

  平均 挂牌价格

 3. 0

  Walk Score

 4. 0

  Walk Score

 5. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  21

  有效挂牌物业

  $265,900

  平均 挂牌价格

 6. 0

  Walk Score

 7. 0

  Walk Score

 8. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

 9. 0

  Walk Score

 10. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  11

  有效挂牌物业

  $397,575

  平均 挂牌价格

 11. 0

  Walk Score

  27

  已售挂牌物业

  10

  有效挂牌物业

  $288,077

  平均 挂牌价格

 12. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

 13. 0

  Walk Score

 14. 0

  Walk Score

 15. 0

  Walk Score

 16. 0

  Walk Score

  36

  已售挂牌物业

  24

  有效挂牌物业

  $252,708

  平均 挂牌价格

 17. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  7

  有效挂牌物业

  $132,329

  平均 挂牌价格

 18. 0

  Walk Score

 19. 0

  Walk Score

 20. 0

  Walk Score

 21. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $205,625

  平均 挂牌价格

 22. 0

  Walk Score

  24

  有效挂牌物业

  $127,138

  平均 挂牌价格

 23. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $287,000

  平均 挂牌价格

 24. 0

  Walk Score

 25. 0

  Walk Score

 26. 0

  Walk Score

 27. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $615,167

  平均 挂牌价格

 28. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $252,950

  平均 挂牌价格

 29. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $513,000

  平均 挂牌价格

 30. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $164,000

  平均 挂牌价格

 31. 0

  Walk Score

  12

  已售挂牌物业

  6

  有效挂牌物业

  $191,208

  平均 挂牌价格

 32. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  6

  有效挂牌物业

  $376,657

  平均 挂牌价格

 33. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $262,450

  平均 挂牌价格

 34. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  10

  有效挂牌物业

  $225,500

  平均 挂牌价格

 35. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $217,440

  平均 挂牌价格

 36. 0

  Walk Score

  6

  有效挂牌物业

  $119,801

  平均 挂牌价格

 37. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $249,967

  平均 挂牌价格

 38. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  11

  有效挂牌物业

  $236,373

  平均 挂牌价格

 39. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $269,450

  平均 挂牌价格

 40. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $378,520

  平均 挂牌价格

 41. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $70,235

  平均 挂牌价格

 42. 0

  Walk Score

  9

  已售挂牌物业

  8

  有效挂牌物业

  $235,353

  平均 挂牌价格

 43. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  18

  有效挂牌物业

  $173,711

  平均 挂牌价格

 44. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  16

  有效挂牌物业

  $178,907

  平均 挂牌价格

 45. 0

  Walk Score

  4

  有效挂牌物业

  $117,200

  平均 挂牌价格

 46. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $429,000

  平均 挂牌价格

 47. 0

  Walk Score

  10

  已售挂牌物业

  17

  有效挂牌物业

  $289,261

  平均 挂牌价格

 48. 0

  Walk Score

  9

  有效挂牌物业

  $114,044

  平均 挂牌价格

 49. 0

  Walk Score

 50. 0

  Walk Score

 51. 0

  Walk Score

 52. 0

  Walk Score

 53. 0

  Walk Score

 54. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $274,000

  平均 挂牌价格

 55. 0

  Walk Score

  65

  已售挂牌物业

  30

  有效挂牌物业

  $375,302

  平均 挂牌价格

 56. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $76,000

  平均 挂牌价格

 57. 0

  Walk Score

 58. 0

  Walk Score

 59. 0

  Walk Score

 60. 0

  Walk Score

  76

  已售挂牌物业

  74

  有效挂牌物业

  $287,533

  平均 挂牌价格

 61. 0

  Walk Score

  6

  有效挂牌物业

  $237,000

  平均 挂牌价格

 62. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

 63. 0

  Walk Score

  10

  有效挂牌物业

  $587,475

  平均 挂牌价格

 64. 0

  Walk Score

 65. 0

  Walk Score

 66. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  10

  有效挂牌物业

  $146,250

  平均 挂牌价格

 67. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $214,417

  平均 挂牌价格

 68. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  12

  有效挂牌物业

  $266,441

  平均 挂牌价格

 69. 0

  Walk Score

 70. 0

  Walk Score

  19

  已售挂牌物业

  15

  有效挂牌物业

  $503,095

  平均 挂牌价格

 71. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  17

  有效挂牌物业

  $258,354

  平均 挂牌价格

 72. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $179,000

  平均 挂牌价格

 73. 0

  Walk Score

 74. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $54,900

  平均 挂牌价格

 75. 0

  Walk Score

 76. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  12

  有效挂牌物业

  $568,350

  平均 挂牌价格

 77. 0

  Walk Score

 78. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

 79. 0

  Walk Score

 80. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  20

  有效挂牌物业

  $194,213

  平均 挂牌价格

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 7
 5. »