1. 0

  Walk Score

  312

  已售挂牌物业

  1,173

  有效挂牌物业

  $409,327

  平均 挂牌价格

 2. 0

  Walk Score

 3. 0

  Walk Score

  27

  有效挂牌物业

  $361,189

  平均 挂牌价格

 4. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  27

  有效挂牌物业

  $104,600

  平均 挂牌价格

 5. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $131,000

  平均 挂牌价格

 6. 0

  Walk Score

  15

  有效挂牌物业

  $467,067

  平均 挂牌价格

 7. 0

  Walk Score

  12

  有效挂牌物业

  $579,475

  平均 挂牌价格

 8. 0

  Walk Score

 9. 0

  Walk Score

  12

  已售挂牌物业

  259

  有效挂牌物业

  $312,110

  平均 挂牌价格

 10. 0

  Walk Score

  15

  有效挂牌物业

  $1,829,838

  平均 挂牌价格

 11. 0

  Walk Score

  16

  已售挂牌物业

  494

  有效挂牌物业

  $464,644

  平均 挂牌价格

 12. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $364,900

  平均 挂牌价格

 13. 0

  Walk Score

  7

  已售挂牌物业

  293

  有效挂牌物业

  $515,347

  平均 挂牌价格

 14. 0

  Walk Score

  19

  有效挂牌物业

  $264,189

  平均 挂牌价格

 15. 0

  Walk Score

  108

  有效挂牌物业

  $209,246

  平均 挂牌价格

 16. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  61

  有效挂牌物业

  $295,572

  平均 挂牌价格

 17. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  47

  有效挂牌物业

  $706,711

  平均 挂牌价格

 18. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  37

  有效挂牌物业

  $218,061

  平均 挂牌价格

 19. 0

  Walk Score

  26

  有效挂牌物业

  $840,708

  平均 挂牌价格

 20. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $112,400

  平均 挂牌价格

 21. 0

  Walk Score

  16

  有效挂牌物业

  $139,163

  平均 挂牌价格

 22. 0

  Walk Score

  217

  已售挂牌物业

  470

  有效挂牌物业

  $261,226

  平均 挂牌价格

 23. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  49

  有效挂牌物业

  $360,715

  平均 挂牌价格

 24. 0

  Walk Score

  20

  有效挂牌物业

  $395,405

  平均 挂牌价格

 25. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $115,625

  平均 挂牌价格

 26. 0

  Walk Score

 27. 0

  Walk Score

  1,752

  已售挂牌物业

  16,373

  有效挂牌物业

  $551,216

  平均 挂牌价格

 28. 0

  Walk Score

  670

  有效挂牌物业

  $335,952

  平均 挂牌价格

 29. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  274

  有效挂牌物业

  $1,072,667

  平均 挂牌价格

 30. 0

  Walk Score

  6

  有效挂牌物业

  $438,050

  平均 挂牌价格

 31. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  30

  有效挂牌物业

  $243,848

  平均 挂牌价格

 32. 0

  Walk Score

  18

  已售挂牌物业

  150

  有效挂牌物业

  $233,694

  平均 挂牌价格

 33. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $369,900

  平均 挂牌价格

 34. 0

  Walk Score

  9

  已售挂牌物业

  181

  有效挂牌物业

  $382,499

  平均 挂牌价格

 35. 0

  Walk Score

  15

  有效挂牌物业

  $340,686

  平均 挂牌价格

 36. 0

  Walk Score

  5

  有效挂牌物业

  $101,267

  平均 挂牌价格

 37. 0

  Walk Score

  63

  已售挂牌物业

  483

  有效挂牌物业

  $747,845

  平均 挂牌价格

 38. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  160

  有效挂牌物业

  $278,644

  平均 挂牌价格

 39. 0

  Walk Score

  34

  已售挂牌物业

  681

  有效挂牌物业

  $248,693

  平均 挂牌价格

 40. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  74

  有效挂牌物业

  $218,082

  平均 挂牌价格

 41. 0

  Walk Score

  11

  已售挂牌物业

  729

  有效挂牌物业

  $459,025

  平均 挂牌价格

 42. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $164,667

  平均 挂牌价格

 43. 0

  Walk Score

  9

  有效挂牌物业

  $870,422

  平均 挂牌价格

 44. 0

  Walk Score

  16

  有效挂牌物业

  $136,438

  平均 挂牌价格

 45. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  197

  有效挂牌物业

  $506,594

  平均 挂牌价格

 46. 0

  Walk Score

  4

  有效挂牌物业

  $161,000

  平均 挂牌价格

 47. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $400,000

  平均 挂牌价格

 48. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  26

  有效挂牌物业

  $184,452

  平均 挂牌价格

 49. 0

  Walk Score

 50. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  157

  有效挂牌物业

  $371,091

  平均 挂牌价格

 51. 0

  Walk Score

  118

  已售挂牌物业

  231

  有效挂牌物业

  $316,454

  平均 挂牌价格

 52. 0

  Walk Score

  298

  已售挂牌物业

  282

  有效挂牌物业

  $288,593

  平均 挂牌价格

 53. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  133

  有效挂牌物业

  $188,307

  平均 挂牌价格

 54. 0

  Walk Score

  8

  有效挂牌物业

  $335,675

  平均 挂牌价格

 55. 0

  Walk Score

  692

  已售挂牌物业

  16,665

  有效挂牌物业

  $409,745

  平均 挂牌价格

 56. 0

  Walk Score

  155

  已售挂牌物业

  347

  有效挂牌物业

  $250,063

  平均 挂牌价格

 57. 0

  Walk Score

  240

  已售挂牌物业

  493

  有效挂牌物业

  $293,501

  平均 挂牌价格

 58. 0

  Walk Score

  26

  有效挂牌物业

  $240,631

  平均 挂牌价格

 59. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $61,950

  平均 挂牌价格

 60. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  26

  有效挂牌物业

  $336,375

  平均 挂牌价格

 61. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  36

  有效挂牌物业

  $261,957

  平均 挂牌价格

 62. 0

  Walk Score

  60

  有效挂牌物业

  $159,822

  平均 挂牌价格

 63. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $59,567

  平均 挂牌价格

 64. 0

  Walk Score

  12

  已售挂牌物业

  64

  有效挂牌物业

  $214,576

  平均 挂牌价格

 65. 0

  Walk Score

  33

  有效挂牌物业

  $317,376

  平均 挂牌价格

 66. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  1,625

  有效挂牌物业

  $514,130

  平均 挂牌价格

 67. 0

  Walk Score

  139

  已售挂牌物业

  653

  有效挂牌物业

  $384,368

  平均 挂牌价格

 68. 0

  Walk Score

  12

  有效挂牌物业

  $115,900

  平均 挂牌价格

 69. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  115

  有效挂牌物业

  $325,725

  平均 挂牌价格

 70. 0

  Walk Score

  22

  已售挂牌物业

  2,282

  有效挂牌物业

  $428,358

  平均 挂牌价格

 71. 0

  Walk Score

  22

  有效挂牌物业

  $243,700

  平均 挂牌价格

 72. 0

  Walk Score

 73. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  131

  有效挂牌物业

  $245,387

  平均 挂牌价格

 74. 0

  Walk Score

  32

  有效挂牌物业

  $192,520

  平均 挂牌价格

 75. 0

  Walk Score

  12

  有效挂牌物业

  $141,475

  平均 挂牌价格

 76. 0

  Walk Score

  214

  已售挂牌物业

  70

  有效挂牌物业

  $222,691

  平均 挂牌价格

 77. 0

  Walk Score

  14

  已售挂牌物业

  296

  有效挂牌物业

  $559,726

  平均 挂牌价格

 78. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

 79. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  11

  有效挂牌物业

  $155,225

  平均 挂牌价格

 80. 0

  Walk Score

  10

  有效挂牌物业

  $91,740

  平均 挂牌价格