1. 0

  Walk Score

  266

  已售挂牌物业

  1,151

  有效挂牌物业

  $402,640

  平均 挂牌价格

 2. 0

  Walk Score

  7

  有效挂牌物业

  $112,657

  平均 挂牌价格

 3. 0

  Walk Score

  50

  有效挂牌物业

  $430,106

  平均 挂牌价格

 4. 0

  Walk Score

  7

  已售挂牌物业

  42

  有效挂牌物业

  $120,048

  平均 挂牌价格

 5. 0

  Walk Score

  21

  有效挂牌物业

  $763,167

  平均 挂牌价格

 6. 0

  Walk Score

  45

  有效挂牌物业

  $1,085,254

  平均 挂牌价格

 7. 0

  Walk Score

 8. 0

  Walk Score

  19

  有效挂牌物业

  $1,133,518

  平均 挂牌价格

 9. 0

  Walk Score

  9

  已售挂牌物业

  461

  有效挂牌物业

  $459,322

  平均 挂牌价格

 10. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  4

  有效挂牌物业

  $1,072,980

  平均 挂牌价格

 11. 0

  Walk Score

  65

  有效挂牌物业

  $530,714

  平均 挂牌价格

 12. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  539

  有效挂牌物业

  $526,060

  平均 挂牌价格

 13. 0

  Walk Score

  13

  有效挂牌物业

  $328,838

  平均 挂牌价格

 14. 0

  Walk Score

  91

  有效挂牌物业

  $213,566

  平均 挂牌价格

 15. 0

  Walk Score

  37

  有效挂牌物业

  $298,241

  平均 挂牌价格

 16. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  62

  有效挂牌物业

  $559,079

  平均 挂牌价格

 17. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  77

  有效挂牌物业

  $190,803

  平均 挂牌价格

 18. 0

  Walk Score

  51

  有效挂牌物业

  $995,733

  平均 挂牌价格

 19. 0

  Walk Score

  5

  有效挂牌物业

  $327,967

  平均 挂牌价格

 20. 0

  Walk Score

  28

  有效挂牌物业

  $196,571

  平均 挂牌价格

 21. 0

  Walk Score

  216

  已售挂牌物业

  568

  有效挂牌物业

  $268,433

  平均 挂牌价格

 22. 0

  Walk Score

  65

  有效挂牌物业

  $288,190

  平均 挂牌价格

 23. 0

  Walk Score

  52

  有效挂牌物业

  $463,500

  平均 挂牌价格

 24. 0

  Walk Score

 25. 0

  Walk Score

  1,819

  已售挂牌物业

  16,245

  有效挂牌物业

  $573,965

  平均 挂牌价格

 26. 0

  Walk Score

  641

  有效挂牌物业

  $409,926

  平均 挂牌价格

 27. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  562

  有效挂牌物业

  $822,185

  平均 挂牌价格

 28. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $509,900

  平均 挂牌价格

 29. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  18

  有效挂牌物业

  $275,078

  平均 挂牌价格

 30. 0

  Walk Score

  18

  已售挂牌物业

  184

  有效挂牌物业

  $252,035

  平均 挂牌价格

 31. 0

  Walk Score

 32. 0

  Walk Score

  8

  已售挂牌物业

  165

  有效挂牌物业

  $463,029

  平均 挂牌价格

 33. 0

  Walk Score

  8

  有效挂牌物业

  $329,700

  平均 挂牌价格

 34. 0

  Walk Score

  55

  已售挂牌物业

  497

  有效挂牌物业

  $730,365

  平均 挂牌价格

 35. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  151

  有效挂牌物业

  $230,756

  平均 挂牌价格

 36. 0

  Walk Score

  34

  已售挂牌物业

  702

  有效挂牌物业

  $301,583

  平均 挂牌价格

 37. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  53

  有效挂牌物业

  $299,407

  平均 挂牌价格

 38. 0

  Walk Score

  10

  已售挂牌物业

  787

  有效挂牌物业

  $510,393

  平均 挂牌价格

 39. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  9

  有效挂牌物业

  $140,100

  平均 挂牌价格

 40. 0

  Walk Score

  7

  有效挂牌物业

  $1,260,714

  平均 挂牌价格

 41. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  79

  有效挂牌物业

  $607,358

  平均 挂牌价格

 42. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  110

  有效挂牌物业

  $518,662

  平均 挂牌价格

 43. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $400,000

  平均 挂牌价格

 44. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  19

  有效挂牌物业

  $112,183

  平均 挂牌价格

 45. 0

  Walk Score

 46. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  108

  有效挂牌物业

  $317,764

  平均 挂牌价格

 47. 0

  Walk Score

  118

  已售挂牌物业

  272

  有效挂牌物业

  $319,708

  平均 挂牌价格

 48. 0

  Walk Score

  293

  已售挂牌物业

  278

  有效挂牌物业

  $248,582

  平均 挂牌价格

 49. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  123

  有效挂牌物业

  $277,792

  平均 挂牌价格

 50. 0

  Walk Score

  646

  已售挂牌物业

  16,026

  有效挂牌物业

  $440,643

  平均 挂牌价格

 51. 0

  Walk Score

  140

  已售挂牌物业

  355

  有效挂牌物业

  $262,121

  平均 挂牌价格

 52. 0

  Walk Score

  217

  已售挂牌物业

  557

  有效挂牌物业

  $296,426

  平均 挂牌价格

 53. 0

  Walk Score

  19

  有效挂牌物业

  $236,353

  平均 挂牌价格

 54. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  39

  有效挂牌物业

  $617,317

  平均 挂牌价格

 55. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  52

  有效挂牌物业

  $252,059

  平均 挂牌价格

 56. 0

  Walk Score

  127

  有效挂牌物业

  $179,549

  平均 挂牌价格

 57. 0

  Walk Score

  15

  已售挂牌物业

  587

  有效挂牌物业

  $1,185,796

  平均 挂牌价格

 58. 0

  Walk Score

  15

  已售挂牌物业

  71

  有效挂牌物业

  $169,042

  平均 挂牌价格

 59. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  64

  有效挂牌物业

  $320,944

  平均 挂牌价格

 60. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  1,092

  有效挂牌物业

  $560,248

  平均 挂牌价格

 61. 0

  Walk Score

  28

  已售挂牌物业

  693

  有效挂牌物业

  $401,576

  平均 挂牌价格

 62. 0

  Walk Score

  5

  有效挂牌物业

  $138,000

  平均 挂牌价格

 63. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  171

  有效挂牌物业

  $329,719

  平均 挂牌价格

 64. 0

  Walk Score

  16

  已售挂牌物业

  2,574

  有效挂牌物业

  $424,044

  平均 挂牌价格

 65. 0

  Walk Score

  51

  有效挂牌物业

  $85,245

  平均 挂牌价格

 66. 0

  Walk Score

 67. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  133

  有效挂牌物业

  $99,046

  平均 挂牌价格

 68. 0

  Walk Score

  38

  有效挂牌物业

  $250,092

  平均 挂牌价格

 69. 0

  Walk Score

  15

  有效挂牌物业

  $172,033

  平均 挂牌价格

 70. 0

  Walk Score

  15

  已售挂牌物业

  310

  有效挂牌物业

  $606,291

  平均 挂牌价格

 71. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $190,000

  平均 挂牌价格

 72. 0

  Walk Score

  4

  有效挂牌物业

  $133,167

  平均 挂牌价格

 73. 0

  Walk Score

  27

  已售挂牌物业

  225

  有效挂牌物业

  $360,355

  平均 挂牌价格

 74. 0

  Walk Score

  7

  已售挂牌物业

  84

  有效挂牌物业

  $179,609

  平均 挂牌价格

 75. 0

  Walk Score

  9

  有效挂牌物业

  $129,800

  平均 挂牌价格

 76. 0

  Walk Score

  5

  有效挂牌物业

  $309,360

  平均 挂牌价格

 77. 0

  Walk Score

  12

  已售挂牌物业

  76

  有效挂牌物业

  $352,199

  平均 挂牌价格

 78. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  548

  有效挂牌物业

  $404,066

  平均 挂牌价格

 79. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  50

  有效挂牌物业

  $222,291

  平均 挂牌价格

 80. 0

  Walk Score

  11

  已售挂牌物业

  826

  有效挂牌物业

  $428,518

  平均 挂牌价格