1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 6
 5. »
 1. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  86

  有效挂牌物业

  $564,797

  平均 挂牌价格

 2. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  15

  有效挂牌物业

  $522,588

  平均 挂牌价格

 3. 0

  Walk Score

  418

  已售挂牌物业

  471

  有效挂牌物业

  $447,051

  平均 挂牌价格

 4. 0

  Walk Score

  13

  已售挂牌物业

  161

  有效挂牌物业

  $613,627

  平均 挂牌价格

 5. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  78

  有效挂牌物业

  $387,189

  平均 挂牌价格

 6. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  143

  有效挂牌物业

  $350,688

  平均 挂牌价格

 7. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  84

  有效挂牌物业

  $314,319

  平均 挂牌价格

 8. 0

  Walk Score

  15

  已售挂牌物业

  85

  有效挂牌物业

  $1,049,782

  平均 挂牌价格

 9. 0

  Walk Score

  10

  已售挂牌物业

  96

  有效挂牌物业

  $918,854

  平均 挂牌价格

 10. 0

  Walk Score

  6

  有效挂牌物业

  $184,700

  平均 挂牌价格

 11. 0

  Walk Score

  10

  已售挂牌物业

  202

  有效挂牌物业

  $295,658

  平均 挂牌价格

 12. 0

  Walk Score

  19

  有效挂牌物业

  $536,460

  平均 挂牌价格

 13. 0

  Walk Score

  613

  已售挂牌物业

  2,802

  有效挂牌物业

  $417,429

  平均 挂牌价格

 14. 0

  Walk Score

  18

  有效挂牌物业

  $284,100

  平均 挂牌价格

 15. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  26

  有效挂牌物业

  $276,343

  平均 挂牌价格

 16. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  17

  有效挂牌物业

  $489,768

  平均 挂牌价格

 17. 0

  Walk Score

  206

  已售挂牌物业

  593

  有效挂牌物业

  $944,890

  平均 挂牌价格

 18. 0

  Walk Score

  9

  已售挂牌物业

  80

  有效挂牌物业

  $764,497

  平均 挂牌价格

 19. 0

  Walk Score

  11

  已售挂牌物业

  16

  有效挂牌物业

  $436,338

  平均 挂牌价格

 20. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $369,600

  平均 挂牌价格

 21. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  6

  有效挂牌物业

  $925,020

  平均 挂牌价格

 22. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  84

  有效挂牌物业

  $174,921

  平均 挂牌价格

 23. 0

  Walk Score

  149

  已售挂牌物业

  1,253

  有效挂牌物业

  $591,399

  平均 挂牌价格

 24. 0

  Walk Score

  64

  有效挂牌物业

  $242,930

  平均 挂牌价格

 25. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  4

  有效挂牌物业

  $76,380

  平均 挂牌价格

 26. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  35

  有效挂牌物业

  $331,556

  平均 挂牌价格

 27. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  131

  有效挂牌物业

  $582,475

  平均 挂牌价格

 28. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  29

  有效挂牌物业

  $278,221

  平均 挂牌价格

 29. 0

  Walk Score

  53

  有效挂牌物业

  $359,218

  平均 挂牌价格

 30. 0

  Walk Score

  28

  已售挂牌物业

  63

  有效挂牌物业

  $1,067,093

  平均 挂牌价格

 31. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  76

  有效挂牌物业

  $352,441

  平均 挂牌价格

 32. 0

  Walk Score

 33. 0

  Walk Score

  22

  已售挂牌物业

  179

  有效挂牌物业

  $985,828

  平均 挂牌价格

 34. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  25

  有效挂牌物业

  $361,533

  平均 挂牌价格

 35. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  10

  有效挂牌物业

  $544,057

  平均 挂牌价格

 36. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $849,900

  平均 挂牌价格

 37. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  36

  有效挂牌物业

  $528,685

  平均 挂牌价格

 38. 0

  Walk Score

  4

  有效挂牌物业

  $326,150

  平均 挂牌价格

 39. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  11

  有效挂牌物业

  $118,845

  平均 挂牌价格

 40. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  57

  有效挂牌物业

  $174,838

  平均 挂牌价格

 41. 0

  Walk Score

  78

  有效挂牌物业

  $137,795

  平均 挂牌价格

 42. 0

  Walk Score

  11

  已售挂牌物业

  260

  有效挂牌物业

  $503,639

  平均 挂牌价格

 43. 0

  Walk Score

  41

  已售挂牌物业

  72

  有效挂牌物业

  $821,392

  平均 挂牌价格

 44. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  49

  有效挂牌物业

  $144,050

  平均 挂牌价格

 45. 0

  Walk Score

  7

  有效挂牌物业

  $169,950

  平均 挂牌价格

 46. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $164,900

  平均 挂牌价格

 47. 0

  Walk Score

  167

  已售挂牌物业

  492

  有效挂牌物业

  $534,938

  平均 挂牌价格

 48. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  163

  有效挂牌物业

  $466,023

  平均 挂牌价格

 49. 0

  Walk Score

  32

  已售挂牌物业

  146

  有效挂牌物业

  $755,530

  平均 挂牌价格

 50. 0

  Walk Score

  2,899

  已售挂牌物业

  4,197

  有效挂牌物业

  $573,390

  平均 挂牌价格

 51. 0

  Walk Score

  264

  已售挂牌物业

  455

  有效挂牌物业

  $426,481

  平均 挂牌价格

 52. 0

  Walk Score

  12

  已售挂牌物业

  21

  有效挂牌物业

  $427,013

  平均 挂牌价格

 53. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $409,700

  平均 挂牌价格

 54. 0

  Walk Score

 55. 0

  Walk Score

  13

  有效挂牌物业

  $1,719,964

  平均 挂牌价格

 56. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  27

  有效挂牌物业

  $416,117

  平均 挂牌价格

 57. 0

  Walk Score

  14,498

  已售挂牌物业

  51,089

  有效挂牌物业

  $624,870

  平均 挂牌价格

 58. 0

  Walk Score

  26

  已售挂牌物业

  188

  有效挂牌物业

  $345,157

  平均 挂牌价格

 59. 0

  Walk Score

  19

  有效挂牌物业

  $239,347

  平均 挂牌价格

 60. 0

  Walk Score

  271

  已售挂牌物业

  635

  有效挂牌物业

  $540,528

  平均 挂牌价格

 61. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  54

  有效挂牌物业

  $205,484

  平均 挂牌价格

 62. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  14

  有效挂牌物业

  $771,453

  平均 挂牌价格

 63. 0

  Walk Score

  6

  有效挂牌物业

  $582,633

  平均 挂牌价格

 64. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  7

  有效挂牌物业

  $534,657

  平均 挂牌价格

 65. 0

  Walk Score

  68

  有效挂牌物业

  $331,113

  平均 挂牌价格

 66. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

 67. 0

  Walk Score

  512

  已售挂牌物业

  1,113

  有效挂牌物业

  $803,831

  平均 挂牌价格

 68. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $250,625

  平均 挂牌价格

 69. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  71

  有效挂牌物业

  $249,389

  平均 挂牌价格

 70. 0

  Walk Score

  208

  已售挂牌物业

  593

  有效挂牌物业

  $1,570,304

  平均 挂牌价格

 71. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  23

  有效挂牌物业

  $933,580

  平均 挂牌价格

 72. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  25

  有效挂牌物业

  $704,228

  平均 挂牌价格

 73. 0

  Walk Score

  7

  已售挂牌物业

  75

  有效挂牌物业

  $332,967

  平均 挂牌价格

 74. 0

  Walk Score

  91

  已售挂牌物业

  424

  有效挂牌物业

  $482,467

  平均 挂牌价格

 75. 0

  Walk Score

 76. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  115

  有效挂牌物业

  $383,630

  平均 挂牌价格

 77. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  47

  有效挂牌物业

  $1,933,298

  平均 挂牌价格

 78. 0

  Walk Score

 79. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  51

  有效挂牌物业

  $166,833

  平均 挂牌价格

 80. 0

  Walk Score

  11

  已售挂牌物业

  145

  有效挂牌物业

  $370,205

  平均 挂牌价格

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 6
 5. »