1. 0

  Walk Score

  313

  已售挂牌物业

  1,158

  有效挂牌物业

  $409,419

  平均 挂牌价格

 2. 0

  Walk Score

 3. 0

  Walk Score

  27

  有效挂牌物业

  $361,189

  平均 挂牌价格

 4. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  27

  有效挂牌物业

  $104,600

  平均 挂牌价格

 5. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $131,000

  平均 挂牌价格

 6. 0

  Walk Score

  17

  有效挂牌物业

  $431,518

  平均 挂牌价格

 7. 0

  Walk Score

  12

  有效挂牌物业

  $579,475

  平均 挂牌价格

 8. 0

  Walk Score

 9. 0

  Walk Score

  12

  已售挂牌物业

  258

  有效挂牌物业

  $312,019

  平均 挂牌价格

 10. 0

  Walk Score

  12

  有效挂牌物业

  $1,028,790

  平均 挂牌价格

 11. 0

  Walk Score

  16

  已售挂牌物业

  477

  有效挂牌物业

  $464,196

  平均 挂牌价格

 12. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $364,900

  平均 挂牌价格

 13. 0

  Walk Score

  7

  已售挂牌物业

  290

  有效挂牌物业

  $519,397

  平均 挂牌价格

 14. 0

  Walk Score

  19

  有效挂牌物业

  $264,189

  平均 挂牌价格

 15. 0

  Walk Score

  110

  有效挂牌物业

  $208,824

  平均 挂牌价格

 16. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  52

  有效挂牌物业

  $298,574

  平均 挂牌价格

 17. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  52

  有效挂牌物业

  $665,486

  平均 挂牌价格

 18. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  37

  有效挂牌物业

  $218,061

  平均 挂牌价格

 19. 0

  Walk Score

  26

  有效挂牌物业

  $839,108

  平均 挂牌价格

 20. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $112,400

  平均 挂牌价格

 21. 0

  Walk Score

  17

  有效挂牌物业

  $135,094

  平均 挂牌价格

 22. 0

  Walk Score

  217

  已售挂牌物业

  474

  有效挂牌物业

  $261,073

  平均 挂牌价格

 23. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  49

  有效挂牌物业

  $360,715

  平均 挂牌价格

 24. 0

  Walk Score

  20

  有效挂牌物业

  $395,405

  平均 挂牌价格

 25. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $115,625

  平均 挂牌价格

 26. 0

  Walk Score

 27. 0

  Walk Score

  1,752

  已售挂牌物业

  16,347

  有效挂牌物业

  $551,699

  平均 挂牌价格

 28. 0

  Walk Score

  668

  有效挂牌物业

  $334,931

  平均 挂牌价格

 29. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  267

  有效挂牌物业

  $1,072,961

  平均 挂牌价格

 30. 0

  Walk Score

  6

  有效挂牌物业

  $438,050

  平均 挂牌价格

 31. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  30

  有效挂牌物业

  $243,848

  平均 挂牌价格

 32. 0

  Walk Score

  18

  已售挂牌物业

  150

  有效挂牌物业

  $233,694

  平均 挂牌价格

 33. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $369,900

  平均 挂牌价格

 34. 0

  Walk Score

  10

  已售挂牌物业

  174

  有效挂牌物业

  $379,197

  平均 挂牌价格

 35. 0

  Walk Score

  15

  有效挂牌物业

  $340,686

  平均 挂牌价格

 36. 0

  Walk Score

  5

  有效挂牌物业

  $101,267

  平均 挂牌价格

 37. 0

  Walk Score

  63

  已售挂牌物业

  482

  有效挂牌物业

  $753,212

  平均 挂牌价格

 38. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  157

  有效挂牌物业

  $277,080

  平均 挂牌价格

 39. 0

  Walk Score

  34

  已售挂牌物业

  674

  有效挂牌物业

  $249,001

  平均 挂牌价格

 40. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  73

  有效挂牌物业

  $216,999

  平均 挂牌价格

 41. 0

  Walk Score

  11

  已售挂牌物业

  726

  有效挂牌物业

  $460,441

  平均 挂牌价格

 42. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $164,667

  平均 挂牌价格

 43. 0

  Walk Score

  9

  有效挂牌物业

  $870,422

  平均 挂牌价格

 44. 0

  Walk Score

  16

  有效挂牌物业

  $136,438

  平均 挂牌价格

 45. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  195

  有效挂牌物业

  $508,856

  平均 挂牌价格

 46. 0

  Walk Score

  4

  有效挂牌物业

  $161,000

  平均 挂牌价格

 47. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $400,000

  平均 挂牌价格

 48. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  26

  有效挂牌物业

  $184,452

  平均 挂牌价格

 49. 0

  Walk Score

 50. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  154

  有效挂牌物业

  $373,660

  平均 挂牌价格

 51. 0

  Walk Score

  118

  已售挂牌物业

  228

  有效挂牌物业

  $314,364

  平均 挂牌价格

 52. 0

  Walk Score

  298

  已售挂牌物业

  285

  有效挂牌物业

  $288,505

  平均 挂牌价格

 53. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  130

  有效挂牌物业

  $189,948

  平均 挂牌价格

 54. 0

  Walk Score

  9

  有效挂牌物业

  $322,256

  平均 挂牌价格

 55. 0

  Walk Score

  694

  已售挂牌物业

  16,431

  有效挂牌物业

  $438,394

  平均 挂牌价格

 56. 0

  Walk Score

  155

  已售挂牌物业

  346

  有效挂牌物业

  $248,785

  平均 挂牌价格

 57. 0

  Walk Score

  240

  已售挂牌物业

  492

  有效挂牌物业

  $292,692

  平均 挂牌价格

 58. 0

  Walk Score

  27

  有效挂牌物业

  $235,419

  平均 挂牌价格

 59. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $61,950

  平均 挂牌价格

 60. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  26

  有效挂牌物业

  $336,375

  平均 挂牌价格

 61. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  36

  有效挂牌物业

  $261,957

  平均 挂牌价格

 62. 0

  Walk Score

  60

  有效挂牌物业

  $159,822

  平均 挂牌价格

 63. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $59,567

  平均 挂牌价格

 64. 0

  Walk Score

  12

  已售挂牌物业

  64

  有效挂牌物业

  $214,576

  平均 挂牌价格

 65. 0

  Walk Score

  31

  有效挂牌物业

  $323,145

  平均 挂牌价格

 66. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  1,611

  有效挂牌物业

  $514,624

  平均 挂牌价格

 67. 0

  Walk Score

  139

  已售挂牌物业

  625

  有效挂牌物业

  $385,208

  平均 挂牌价格

 68. 0

  Walk Score

  12

  有效挂牌物业

  $115,900

  平均 挂牌价格

 69. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  114

  有效挂牌物业

  $331,467

  平均 挂牌价格

 70. 0

  Walk Score

  22

  已售挂牌物业

  2,277

  有效挂牌物业

  $425,468

  平均 挂牌价格

 71. 0

  Walk Score

  22

  有效挂牌物业

  $243,700

  平均 挂牌价格

 72. 0

  Walk Score

 73. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  137

  有效挂牌物业

  $239,315

  平均 挂牌价格

 74. 0

  Walk Score

  32

  有效挂牌物业

  $192,520

  平均 挂牌价格

 75. 0

  Walk Score

  12

  有效挂牌物业

  $141,475

  平均 挂牌价格

 76. 0

  Walk Score

  214

  已售挂牌物业

  69

  有效挂牌物业

  $222,592

  平均 挂牌价格

 77. 0

  Walk Score

  14

  已售挂牌物业

  295

  有效挂牌物业

  $559,889

  平均 挂牌价格

 78. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

 79. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  12

  有效挂牌物业

  $160,815

  平均 挂牌价格

 80. 0

  Walk Score

  10

  有效挂牌物业

  $91,740

  平均 挂牌价格