1. 0

  Walk Score

  321

  已售挂牌物业

  1,137

  有效挂牌物业

  $524,117

  平均 挂牌价格

 2. 0

  Walk Score

  9

  有效挂牌物业

  $206,667

  平均 挂牌价格

 3. 0

  Walk Score

  35

  有效挂牌物业

  $472,755

  平均 挂牌价格

 4. 0

  Walk Score

  34

  有效挂牌物业

  $106,621

  平均 挂牌价格

 5. 0

  Walk Score

  20

  有效挂牌物业

  $162,006

  平均 挂牌价格

 6. 0

  Walk Score

  26

  有效挂牌物业

  $487,588

  平均 挂牌价格

 7. 0

  Walk Score

  33

  有效挂牌物业

  $1,166,764

  平均 挂牌价格

 8. 0

  Walk Score

 9. 0

  Walk Score

  9

  已售挂牌物业

  370

  有效挂牌物业

  $278,317

  平均 挂牌价格

 10. 0

  Walk Score

  12

  有效挂牌物业

  $873,670

  平均 挂牌价格

 11. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  82

  有效挂牌物业

  $366,764

  平均 挂牌价格

 12. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  91

  有效挂牌物业

  $357,628

  平均 挂牌价格

 13. 0

  Walk Score

  18

  已售挂牌物业

  440

  有效挂牌物业

  $489,115

  平均 挂牌价格

 14. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $506,967

  平均 挂牌价格

 15. 0

  Walk Score

  9

  已售挂牌物业

  347

  有效挂牌物业

  $425,677

  平均 挂牌价格

 16. 0

  Walk Score

  9

  有效挂牌物业

  $193,883

  平均 挂牌价格

 17. 0

  Walk Score

  124

  有效挂牌物业

  $220,535

  平均 挂牌价格

 18. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  35

  有效挂牌物业

  $291,058

  平均 挂牌价格

 19. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  57

  有效挂牌物业

  $891,130

  平均 挂牌价格

 20. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  127

  有效挂牌物业

  $243,031

  平均 挂牌价格

 21. 0

  Walk Score

  43

  有效挂牌物业

  $1,204,565

  平均 挂牌价格

 22. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  8

  有效挂牌物业

  $352,156

  平均 挂牌价格

 23. 0

  Walk Score

  47

  有效挂牌物业

  $220,604

  平均 挂牌价格

 24. 0

  Walk Score

  236

  已售挂牌物业

  392

  有效挂牌物业

  $266,249

  平均 挂牌价格

 25. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  51

  有效挂牌物业

  $360,244

  平均 挂牌价格

 26. 0

  Walk Score

  39

  有效挂牌物业

  $508,321

  平均 挂牌价格

 27. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $118,300

  平均 挂牌价格

 28. 0

  Walk Score

  4

  有效挂牌物业

  $264,500

  平均 挂牌价格

 29. 0

  Walk Score

  1,771

  已售挂牌物业

  16,520

  有效挂牌物业

  $557,808

  平均 挂牌价格

 30. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  678

  有效挂牌物业

  $406,673

  平均 挂牌价格

 31. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  292

  有效挂牌物业

  $1,089,568

  平均 挂牌价格

 32. 0

  Walk Score

  5

  有效挂牌物业

  $477,380

  平均 挂牌价格

 33. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  44

  有效挂牌物业

  $292,542

  平均 挂牌价格

 34. 0

  Walk Score

  18

  已售挂牌物业

  114

  有效挂牌物业

  $227,033

  平均 挂牌价格

 35. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $369,900

  平均 挂牌价格

 36. 0

  Walk Score

  8

  已售挂牌物业

  160

  有效挂牌物业

  $382,020

  平均 挂牌价格

 37. 0

  Walk Score

  21

  有效挂牌物业

  $254,586

  平均 挂牌价格

 38. 0

  Walk Score

  6

  有效挂牌物业

  $111,700

  平均 挂牌价格

 39. 0

  Walk Score

  63

  已售挂牌物业

  383

  有效挂牌物业

  $658,336

  平均 挂牌价格

 40. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  142

  有效挂牌物业

  $279,612

  平均 挂牌价格

 41. 0

  Walk Score

  35

  已售挂牌物业

  676

  有效挂牌物业

  $273,883

  平均 挂牌价格

 42. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  49

  有效挂牌物业

  $218,883

  平均 挂牌价格

 43. 0

  Walk Score

  11

  已售挂牌物业

  665

  有效挂牌物业

  $551,410

  平均 挂牌价格

 44. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $108,314

  平均 挂牌价格

 45. 0

  Walk Score

  6

  有效挂牌物业

  $308,133

  平均 挂牌价格

 46. 0

  Walk Score

  33

  有效挂牌物业

  $165,985

  平均 挂牌价格

 47. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  232

  有效挂牌物业

  $498,042

  平均 挂牌价格

 48. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $222,450

  平均 挂牌价格

 49. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $527,667

  平均 挂牌价格

 50. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  16

  有效挂牌物业

  $143,727

  平均 挂牌价格

 51. 0

  Walk Score

 52. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  167

  有效挂牌物业

  $389,377

  平均 挂牌价格

 53. 0

  Walk Score

  118

  已售挂牌物业

  170

  有效挂牌物业

  $344,694

  平均 挂牌价格

 54. 0

  Walk Score

  319

  已售挂牌物业

  257

  有效挂牌物业

  $271,821

  平均 挂牌价格

 55. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  114

  有效挂牌物业

  $290,574

  平均 挂牌价格

 56. 0

  Walk Score

  6

  有效挂牌物业

  $286,433

  平均 挂牌价格

 57. 0

  Walk Score

  602

  已售挂牌物业

  15,226

  有效挂牌物业

  $420,609

  平均 挂牌价格

 58. 0

  Walk Score

  163

  已售挂牌物业

  440

  有效挂牌物业

  $254,502

  平均 挂牌价格

 59. 0

  Walk Score

  251

  已售挂牌物业

  571

  有效挂牌物业

  $274,265

  平均 挂牌价格

 60. 0

  Walk Score

  36

  有效挂牌物业

  $169,130

  平均 挂牌价格

 61. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $63,540

  平均 挂牌价格

 62. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  38

  有效挂牌物业

  $329,353

  平均 挂牌价格

 63. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  38

  有效挂牌物业

  $185,773

  平均 挂牌价格

 64. 0

  Walk Score

  12

  有效挂牌物业

  $151,800

  平均 挂牌价格

 65. 0

  Walk Score

  8

  有效挂牌物业

  $94,775

  平均 挂牌价格

 66. 0

  Walk Score

  10

  已售挂牌物业

  81

  有效挂牌物业

  $201,558

  平均 挂牌价格

 67. 0

  Walk Score

  76

  有效挂牌物业

  $261,903

  平均 挂牌价格

 68. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  1,479

  有效挂牌物业

  $480,714

  平均 挂牌价格

 69. 0

  Walk Score

  123

  已售挂牌物业

  607

  有效挂牌物业

  $366,223

  平均 挂牌价格

 70. 0

  Walk Score

  12

  有效挂牌物业

  $121,633

  平均 挂牌价格

 71. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  110

  有效挂牌物业

  $345,602

  平均 挂牌价格

 72. 0

  Walk Score

  24

  已售挂牌物业

  2,327

  有效挂牌物业

  $466,300

  平均 挂牌价格

 73. 0

  Walk Score

  12

  有效挂牌物业

  $460,000

  平均 挂牌价格

 74. 0

  Walk Score

 75. 0

  Walk Score

  54

  有效挂牌物业

  $297,674

  平均 挂牌价格

 76. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  149

  有效挂牌物业

  $125,055

  平均 挂牌价格

 77. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  43

  有效挂牌物业

  $195,635

  平均 挂牌价格

 78. 0

  Walk Score

  19

  有效挂牌物业

  $160,069

  平均 挂牌价格

 79. 0

  Walk Score

  216

  已售挂牌物业

  69

  有效挂牌物业

  $227,486

  平均 挂牌价格

 80. 0

  Walk Score

  13

  已售挂牌物业

  203

  有效挂牌物业

  $560,470

  平均 挂牌价格