1. 0

  Walk Score

  91

  已售挂牌物业

  2,103

  有效挂牌物业

  $571,990

  平均 挂牌价格

 2. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  133

  有效挂牌物业

  $1,349,014

  平均 挂牌价格

 3. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $194,900

  平均 挂牌价格

 4. 0

  Walk Score

  7

  已售挂牌物业

  129

  有效挂牌物业

  $280,699

  平均 挂牌价格

 5. 0

  Walk Score

  8

  有效挂牌物业

  $298,600

  平均 挂牌价格

 6. 0

  Walk Score

  130

  已售挂牌物业

  1,842

  有效挂牌物业

  $978,525

  平均 挂牌价格

 7. 0

  Walk Score

  11

  已售挂牌物业

  1,313

  有效挂牌物业

  $319,056

  平均 挂牌价格

 8. 0

  Walk Score

  31

  有效挂牌物业

  $232,206

  平均 挂牌价格

 9. 0

  Walk Score

  98

  已售挂牌物业

  93

  有效挂牌物业

  $320,143

  平均 挂牌价格

 10. 0

  Walk Score

  8

  已售挂牌物业

  106

  有效挂牌物业

  $1,062,407

  平均 挂牌价格

 11. 0

  Walk Score

  522

  已售挂牌物业

  1,774

  有效挂牌物业

  $395,997

  平均 挂牌价格

 12. 0

  Walk Score

  11

  已售挂牌物业

  1,840

  有效挂牌物业

  $417,395

  平均 挂牌价格

 13. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  132

  有效挂牌物业

  $321,731

  平均 挂牌价格

 14. 0

  Walk Score

  903

  已售挂牌物业

  6,109

  有效挂牌物业

  $880,053

  平均 挂牌价格

 15. 0

  Walk Score

  5

  有效挂牌物业

  $162,500

  平均 挂牌价格

 16. 0

  Walk Score

  61

  已售挂牌物业

  187

  有效挂牌物业

  $627,187

  平均 挂牌价格

 17. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  148

  有效挂牌物业

  $439,344

  平均 挂牌价格

 18. 0

  Walk Score

  614

  有效挂牌物业

  $436,157

  平均 挂牌价格

 19. 0

  Walk Score

  51

  已售挂牌物业

  1,101

  有效挂牌物业

  $1,000,286

  平均 挂牌价格

 20. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  251

  有效挂牌物业

  $277,765

  平均 挂牌价格

 21. 0

  Walk Score

  15

  已售挂牌物业

  150

  有效挂牌物业

  $294,800

  平均 挂牌价格

 22. 0

  Walk Score

  16

  已售挂牌物业

  188

  有效挂牌物业

  $288,535

  平均 挂牌价格

 23. 0

  Walk Score

  90

  有效挂牌物业

  $355,901

  平均 挂牌价格

 24. 0

  Walk Score

  78

  有效挂牌物业

  $727,008

  平均 挂牌价格

 25. 0

  Walk Score

  97

  已售挂牌物业

  742

  有效挂牌物业

  $1,124,547

  平均 挂牌价格

 26. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  1,044

  有效挂牌物业

  $427,705

  平均 挂牌价格

 27. 0

  Walk Score

  30

  有效挂牌物业

  $478,993

  平均 挂牌价格

 28. 0

  Walk Score

  87

  已售挂牌物业

  109

  有效挂牌物业

  $222,586

  平均 挂牌价格

 29. 0

  Walk Score

  7

  已售挂牌物业

  99

  有效挂牌物业

  $435,451

  平均 挂牌价格

 30. 0

  Walk Score

  73

  有效挂牌物业

  $281,116

  平均 挂牌价格

 31. 0

  Walk Score

  363

  已售挂牌物业

  251

  有效挂牌物业

  $335,490

  平均 挂牌价格

 32. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  22

  有效挂牌物业

  $301,156

  平均 挂牌价格

 33. 0

  Walk Score

  36

  有效挂牌物业

  $142,127

  平均 挂牌价格

 34. 0

  Walk Score

  7

  有效挂牌物业

  $684,365

  平均 挂牌价格

 35. 0

  Walk Score

  363

  有效挂牌物业

  $228,120

  平均 挂牌价格

 36. 0

  Walk Score

  13

  有效挂牌物业

  $211,417

  平均 挂牌价格

 37. 0

  Walk Score

  139

  有效挂牌物业

  $426,810

  平均 挂牌价格

 38. 0

  Walk Score

  469

  已售挂牌物业

  1,590

  有效挂牌物业

  $395,953

  平均 挂牌价格

 39. 0

  Walk Score

  20

  有效挂牌物业

  $284,568

  平均 挂牌价格

 40. 0

  Walk Score

  1,453

  已售挂牌物业

  2,243

  有效挂牌物业

  $564,404

  平均 挂牌价格

 41. 0

  Walk Score

  4

  有效挂牌物业

  $267,225

  平均 挂牌价格

 42. 0

  Walk Score

  12

  已售挂牌物业

  125

  有效挂牌物业

  $1,763,062

  平均 挂牌价格

 43. 0

  Walk Score

  30

  有效挂牌物业

  $437,817

  平均 挂牌价格

 44. 0

  Walk Score

  72

  已售挂牌物业

  338

  有效挂牌物业

  $723,346

  平均 挂牌价格

 45. 0

  Walk Score

  17

  已售挂牌物业

  358

  有效挂牌物业

  $486,318

  平均 挂牌价格

 46. 0

  Walk Score

  88

  已售挂牌物业

  1,673

  有效挂牌物业

  $1,012,752

  平均 挂牌价格

 47. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  57

  有效挂牌物业

  $454,191

  平均 挂牌价格

 48. 0

  Walk Score

  38

  已售挂牌物业

  72

  有效挂牌物业

  $415,091

  平均 挂牌价格

 49. 0

  Walk Score

  16

  已售挂牌物业

  1,496

  有效挂牌物业

  $628,156

  平均 挂牌价格

 50. 0

  Walk Score

  204

  有效挂牌物业

  $361,401

  平均 挂牌价格

 51. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  23

  有效挂牌物业

  $933,940

  平均 挂牌价格

 52. 0

  Walk Score

  12

  已售挂牌物业

  939

  有效挂牌物业

  $475,518

  平均 挂牌价格

 53. 0

  Walk Score

  8

  已售挂牌物业

  7

  有效挂牌物业

  $250,764

  平均 挂牌价格

 54. 0

  Walk Score

  260

  已售挂牌物业

  2,506

  有效挂牌物业

  $389,935

  平均 挂牌价格

 55. 0

  Walk Score

  10

  已售挂牌物业

  81

  有效挂牌物业

  $355,272

  平均 挂牌价格

 56. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  6

  有效挂牌物业

  $205,870

  平均 挂牌价格

 57. 0

  Walk Score

  58

  已售挂牌物业

  594

  有效挂牌物业

  $492,234

  平均 挂牌价格

 58. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $849,000

  平均 挂牌价格

 59. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  52

  有效挂牌物业

  $1,227,651

  平均 挂牌价格

 60. 0

  Walk Score

  184

  已售挂牌物业

  923

  有效挂牌物业

  $557,645

  平均 挂牌价格

 61. 0

  Walk Score

  172

  已售挂牌物业

  945

  有效挂牌物业

  $1,114,891

  平均 挂牌价格

 62. 0

  Walk Score

  9

  已售挂牌物业

  47

  有效挂牌物业

  $1,409,620

  平均 挂牌价格

 63. 0

  Walk Score

  179

  有效挂牌物业

  $526,114

  平均 挂牌价格

 64. 0

  Walk Score

  23

  已售挂牌物业

  918

  有效挂牌物业

  $471,615

  平均 挂牌价格

 65. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  559

  有效挂牌物业

  $441,735

  平均 挂牌价格

 66. 0

  Walk Score

  40

  有效挂牌物业

  $162,378

  平均 挂牌价格

 67. 0

  Walk Score

  10

  已售挂牌物业

  339

  有效挂牌物业

  $384,201

  平均 挂牌价格

 68. 0

  Walk Score

 69. 0

  Walk Score

  30

  已售挂牌物业

  131

  有效挂牌物业

  $596,583

  平均 挂牌价格

 70. 0

  Walk Score

  1,463

  已售挂牌物业

  3,935

  有效挂牌物业

  $552,166

  平均 挂牌价格

 71. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  149

  有效挂牌物业

  $688,899

  平均 挂牌价格

 72. 0

  Walk Score

  824

  有效挂牌物业

  $266,961

  平均 挂牌价格

 73. 0

  Walk Score

  61

  已售挂牌物业

  1,642

  有效挂牌物业

  $860,838

  平均 挂牌价格

 74. 0

  Walk Score

  62

  有效挂牌物业

  $232,402

  平均 挂牌价格

 75. 0

  Walk Score

  46

  已售挂牌物业

  189

  有效挂牌物业

  $649,128

  平均 挂牌价格

 76. 0

  Walk Score

  855

  有效挂牌物业

  $304,888

  平均 挂牌价格

 77. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  272

  有效挂牌物业

  $282,523

  平均 挂牌价格

 78. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  124

  有效挂牌物业

  $215,806

  平均 挂牌价格

 79. 0

  Walk Score

  163

  已售挂牌物业

  2,600

  有效挂牌物业

  $1,068,085

  平均 挂牌价格

 80. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $275,543

  平均 挂牌价格