1. 0

  Walk Score

  139

  已售挂牌物业

  1,861

  有效挂牌物业

  $866,532

  平均 挂牌价格

 2. 0

  Walk Score

  8

  已售挂牌物业

  244

  有效挂牌物业

  $1,582,381

  平均 挂牌价格

 3. 0

  Walk Score

  33

  有效挂牌物业

  $168,176

  平均 挂牌价格

 4. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  $259,000

  平均 挂牌价格

 5. 0

  Walk Score

  9

  有效挂牌物业

  $613,756

  平均 挂牌价格

 6. 0

  Walk Score

  16

  已售挂牌物业

  104

  有效挂牌物业

  $441,808

  平均 挂牌价格

 7. 0

  Walk Score

  44

  有效挂牌物业

  $634,292

  平均 挂牌价格

 8. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $249,900

  平均 挂牌价格

 9. 0

  Walk Score

  81

  有效挂牌物业

  $925,166

  平均 挂牌价格

 10. 0

  Walk Score

  5

  有效挂牌物业

  $325,560

  平均 挂牌价格

 11. 0

  Walk Score

  120

  已售挂牌物业

  2,438

  有效挂牌物业

  $1,595,370

  平均 挂牌价格

 12. 0

  Walk Score

  13

  已售挂牌物业

  711

  有效挂牌物业

  $521,929

  平均 挂牌价格

 13. 0

  Walk Score

  32

  有效挂牌物业

  $190,247

  平均 挂牌价格

 14. 0

  Walk Score

  190

  已售挂牌物业

  291

  有效挂牌物业

  $361,773

  平均 挂牌价格

 15. 0

  Walk Score

  18

  有效挂牌物业

  $1,341,444

  平均 挂牌价格

 16. 0

  Walk Score

  13

  已售挂牌物业

  134

  有效挂牌物业

  $1,142,540

  平均 挂牌价格

 17. 0

  Walk Score

  27

  已售挂牌物业

  71

  有效挂牌物业

  $395,471

  平均 挂牌价格

 18. 0

  Walk Score

  58

  已售挂牌物业

  1,749

  有效挂牌物业

  $683,852

  平均 挂牌价格

 19. 0

  Walk Score

  9

  已售挂牌物业

  120

  有效挂牌物业

  $407,724

  平均 挂牌价格

 20. 0

  Walk Score

  1,386

  已售挂牌物业

  6,506

  有效挂牌物业

  $1,223,092

  平均 挂牌价格

 21. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

 22. 0

  Walk Score

  65

  已售挂牌物业

  184

  有效挂牌物业

  $722,214

  平均 挂牌价格

 23. 0

  Walk Score

  42

  已售挂牌物业

  1,051

  有效挂牌物业

  $385,374

  平均 挂牌价格

 24. 0

  Walk Score

  10

  已售挂牌物业

  202

  有效挂牌物业

  $1,233,732

  平均 挂牌价格

 25. 0

  Walk Score

  315

  有效挂牌物业

  $808,147

  平均 挂牌价格

 26. 0

  Walk Score

  1,349

  有效挂牌物业

  $625,654

  平均 挂牌价格

 27. 0

  Walk Score

  61

  已售挂牌物业

  1,690

  有效挂牌物业

  $1,446,463

  平均 挂牌价格

 28. 0

  Walk Score

  29

  有效挂牌物业

  $160,400

  平均 挂牌价格

 29. 0

  Walk Score

  40

  有效挂牌物业

  $834,724

  平均 挂牌价格

 30. 0

  Walk Score

  871

  有效挂牌物业

  $494,312

  平均 挂牌价格

 31. 0

  Walk Score

  252

  有效挂牌物业

  $317,033

  平均 挂牌价格

 32. 0

  Walk Score

  11

  已售挂牌物业

  258

  有效挂牌物业

  $336,774

  平均 挂牌价格

 33. 0

  Walk Score

  12

  已售挂牌物业

  264

  有效挂牌物业

  $326,863

  平均 挂牌价格

 34. 0

  Walk Score

  38

  有效挂牌物业

  $404,692

  平均 挂牌价格

 35. 0

  Walk Score

  149

  有效挂牌物业

  $857,818

  平均 挂牌价格

 36. 0

  Walk Score

  116

  有效挂牌物业

  $424,896

  平均 挂牌价格

 37. 0

  Walk Score

  113

  已售挂牌物业

  1,364

  有效挂牌物业

  $1,374,140

  平均 挂牌价格

 38. 0

  Walk Score

  49

  有效挂牌物业

  $436,484

  平均 挂牌价格

 39. 0

  Walk Score

 40. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  496

  有效挂牌物业

  $534,021

  平均 挂牌价格

 41. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  32

  有效挂牌物业

  $210,600

  平均 挂牌价格

 42. 0

  Walk Score

  16

  有效挂牌物业

  $243,988

  平均 挂牌价格

 43. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  4

  有效挂牌物业

  $288,100

  平均 挂牌价格

 44. 0

  Walk Score

  93

  已售挂牌物业

  91

  有效挂牌物业

  $288,247

  平均 挂牌价格

 45. 0

  Walk Score

  10

  已售挂牌物业

  67

  有效挂牌物业

  $693,692

  平均 挂牌价格

 46. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  131

  有效挂牌物业

  $285,934

  平均 挂牌价格

 47. 0

  Walk Score

  23

  有效挂牌物业

  $673,435

  平均 挂牌价格

 48. 0

  Walk Score

  10

  已售挂牌物业

  164

  有效挂牌物业

  $423,400

  平均 挂牌价格

 49. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

 50. 0

  Walk Score

  316

  已售挂牌物业

  349

  有效挂牌物业

  $334,141

  平均 挂牌价格

 51. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  12

  有效挂牌物业

  $287,767

  平均 挂牌价格

 52. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  39

  有效挂牌物业

  $100,095

  平均 挂牌价格

 53. 0

  Walk Score

  206

  有效挂牌物业

  $496,802

  平均 挂牌价格

 54. 0

  Walk Score

  262

  有效挂牌物业

  $256,922

  平均 挂牌价格

 55. 0

  Walk Score

  5

  有效挂牌物业

  $622,760

  平均 挂牌价格

 56. 0

  Walk Score

  60

  有效挂牌物业

  $101,281

  平均 挂牌价格

 57. 0

  Walk Score

 58. 0

  Walk Score

  4

  有效挂牌物业

  $83,500

  平均 挂牌价格

 59. 0

  Walk Score

  4

  有效挂牌物业

  $769,000

  平均 挂牌价格

 60. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $363,667

  平均 挂牌价格

 61. 0

  Walk Score

  8

  已售挂牌物业

  223

  有效挂牌物业

  $371,143

  平均 挂牌价格

 62. 0

  Walk Score

  13

  有效挂牌物业

  $389,575

  平均 挂牌价格

 63. 0

  Walk Score

  60

  有效挂牌物业

  $759,062

  平均 挂牌价格

 64. 0

  Walk Score

  896

  已售挂牌物业

  1,098

  有效挂牌物业

  $458,983

  平均 挂牌价格

 65. 0

  Walk Score

  79

  有效挂牌物业

  $301,818

  平均 挂牌价格

 66. 0

  Walk Score

  2,088

  已售挂牌物业

  2,382

  有效挂牌物业

  $637,413

  平均 挂牌价格

 67. 0

  Walk Score

  94

  有效挂牌物业

  $672,152

  平均 挂牌价格

 68. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  116

  有效挂牌物业

  $291,193

  平均 挂牌价格

 69. 0

  Walk Score

  12

  有效挂牌物业

  $139,642

  平均 挂牌价格

 70. 0

  Walk Score

  36

  有效挂牌物业

  $370,614

  平均 挂牌价格

 71. 0

  Walk Score

  12

  已售挂牌物业

  262

  有效挂牌物业

  $1,250,376

  平均 挂牌价格

 72. 0

  Walk Score

  86

  有效挂牌物业

  $456,728

  平均 挂牌价格

 73. 0

  Walk Score

  134

  已售挂牌物业

  430

  有效挂牌物业

  $877,542

  平均 挂牌价格

 74. 0

  Walk Score

  22

  已售挂牌物业

  644

  有效挂牌物业

  $866,958

  平均 挂牌价格

 75. 0

  Walk Score

  101

  已售挂牌物业

  2,302

  有效挂牌物业

  $1,489,111

  平均 挂牌价格

 76. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  63

  有效挂牌物业

  $820,045

  平均 挂牌价格

 77. 0

  Walk Score

  39

  已售挂牌物业

  82

  有效挂牌物业

  $508,870

  平均 挂牌价格

 78. 0

  Walk Score

  35

  有效挂牌物业

  $522,239

  平均 挂牌价格

 79. 0

  Walk Score

  23

  已售挂牌物业

  1,311

  有效挂牌物业

  $1,023,910

  平均 挂牌价格

 80. 0

  Walk Score

  14

  有效挂牌物业

  $355,283

  平均 挂牌价格