1. 0

  Walk Score

  17

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $210,972

  平均 挂牌价格

 2. 0

  Walk Score

 3. 0

  Walk Score

  181

  已售挂牌物业

  18

  有效挂牌物业

  $166,546

  平均 挂牌价格

 4. 0

  Walk Score

  6

  有效挂牌物业

  $223,333

  平均 挂牌价格

 5. 0

  Walk Score

  401

  已售挂牌物业

  88

  有效挂牌物业

  $259,400

  平均 挂牌价格

 6. 0

  Walk Score

  18

  已售挂牌物业

  6

  有效挂牌物业

  $125,175

  平均 挂牌价格

 7. 0

  Walk Score

  111

  已售挂牌物业

  25

  有效挂牌物业

  $134,587

  平均 挂牌价格

 8. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  12

  有效挂牌物业

  $145,853

  平均 挂牌价格

 9. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $308,940

  平均 挂牌价格

 10. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  5

  有效挂牌物业

  $99,489

  平均 挂牌价格

 11. 0

  Walk Score

  18

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $484,071

  平均 挂牌价格

 12. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $317,649

  平均 挂牌价格

 13. 0

  Walk Score

  21

  已售挂牌物业

  6

  有效挂牌物业

  $82,722

  平均 挂牌价格

 14. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  $44,000

  平均 挂牌价格

 15. 0

  Walk Score

  14

  已售挂牌物业

  $215,718

  平均 挂牌价格

 16. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $145,543

  平均 挂牌价格

 17. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  8

  有效挂牌物业

  $216,467

  平均 挂牌价格

 18. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $425,000

  平均 挂牌价格

 19. 0

  Walk Score

 20. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $204,950

  平均 挂牌价格

 21. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $857,667

  平均 挂牌价格

 22. 0

  Walk Score

  7

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $105,825

  平均 挂牌价格

 23. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

 24. 0

  Walk Score

  24

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $206,554

  平均 挂牌价格

 25. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  11

  有效挂牌物业

  $247,557

  平均 挂牌价格

 26. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $149,999

  平均 挂牌价格

 27. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

  $174,900

  平均 挂牌价格

 28. 0

  Walk Score

  6

  有效挂牌物业

  $107,900

  平均 挂牌价格

 29. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $171,380

  平均 挂牌价格

 30. 0

  Walk Score

  76

  已售挂牌物业

  27

  有效挂牌物业

  $143,781

  平均 挂牌价格

 31. 0

  Walk Score

  80

  已售挂牌物业

  36

  有效挂牌物业

  $156,005

  平均 挂牌价格

 32. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  $294,950

  平均 挂牌价格

 33. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  $87,750

  平均 挂牌价格

 34. 0

  Walk Score

  19

  已售挂牌物业

  8

  有效挂牌物业

  $228,489

  平均 挂牌价格

 35. 0

  Walk Score

  5

  有效挂牌物业

  $169,340

  平均 挂牌价格

 36. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $96,900

  平均 挂牌价格

 37. 0

  Walk Score

  8

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $86,173

  平均 挂牌价格

 38. 0

  Walk Score

  8

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $86,173

  平均 挂牌价格

 39. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  20

  有效挂牌物业

  $162,020

  平均 挂牌价格

 40. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $220,420

  平均 挂牌价格

 41. 0

  Walk Score

  95

  已售挂牌物业

  37

  有效挂牌物业

  $174,476

  平均 挂牌价格

 42. 0

  Walk Score

  17

  已售挂牌物业

  9

  有效挂牌物业

  $93,350

  平均 挂牌价格

 43. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $308,922

  平均 挂牌价格

 44. 0

  Walk Score

  2

  有效挂牌物业

  $135,000

  平均 挂牌价格

 45. 0

  Walk Score

  10

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $416,615

  平均 挂牌价格

 46. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  6

  有效挂牌物业

  $279,638

  平均 挂牌价格

 47. 0

  Walk Score

  11

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $73,964

  平均 挂牌价格

 48. 0

  Walk Score

  23

  已售挂牌物业

  20

  有效挂牌物业

  $174,409

  平均 挂牌价格

 49. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  41

  有效挂牌物业

  $216,290

  平均 挂牌价格

 50. 0

  Walk Score

  36

  已售挂牌物业

  12

  有效挂牌物业

  $130,926

  平均 挂牌价格

 51. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $193,333

  平均 挂牌价格

 52. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $204,550

  平均 挂牌价格

 53. 0

  Walk Score

  229

  已售挂牌物业

  25

  有效挂牌物业

  $172,510

  平均 挂牌价格

 54. 0

  Walk Score

  97

  已售挂牌物业

  26

  有效挂牌物业

  $169,363

  平均 挂牌价格

 55. 0

  Walk Score

  18

  已售挂牌物业

  12

  有效挂牌物业

  $181,672

  平均 挂牌价格

 56. 0

  Walk Score

  45

  已售挂牌物业

  15

  有效挂牌物业

  $317,066

  平均 挂牌价格

 57. 0

  Walk Score

  28

  已售挂牌物业

  12

  有效挂牌物业

  $225,845

  平均 挂牌价格

 58. 0

  Walk Score

  7

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $329,857

  平均 挂牌价格

 59. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $324,394

  平均 挂牌价格

 60. 0

  Walk Score

  161

  已售挂牌物业

  15

  有效挂牌物业

  $230,146

  平均 挂牌价格

 61. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $190,425

  平均 挂牌价格

 62. 0

  Walk Score

  23

  已售挂牌物业

  23

  有效挂牌物业

  $108,505

  平均 挂牌价格

 63. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  5

  有效挂牌物业

  $189,303

  平均 挂牌价格

 64. 0

  Walk Score

  19

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $233,333

  平均 挂牌价格

 65. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  $223,560

  平均 挂牌价格

 66. 0

  Walk Score

  4

  有效挂牌物业

  $178,267

  平均 挂牌价格

 67. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  5

  有效挂牌物业

  $320,640

  平均 挂牌价格

 68. 0

  Walk Score

  12

  已售挂牌物业

  4

  有效挂牌物业

  $166,094

  平均 挂牌价格

 69. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  $287,450

  平均 挂牌价格

 70. 0

  Walk Score

  17

  已售挂牌物业

  9

  有效挂牌物业

  $149,908

  平均 挂牌价格

 71. 0

  Walk Score

  8

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $106,530

  平均 挂牌价格

 72. 0

  Walk Score

  48

  已售挂牌物业

  51

  有效挂牌物业

  $214,072

  平均 挂牌价格

 73. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $255,050

  平均 挂牌价格

 74. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  10

  有效挂牌物业

  $116,350

  平均 挂牌价格

 75. 0

  Walk Score

  33

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $191,908

  平均 挂牌价格

 76. 0

  Walk Score

  14

  已售挂牌物业

  7

  有效挂牌物业

  $227,260

  平均 挂牌价格

 77. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  $149,900

  平均 挂牌价格

 78. 0

  Walk Score

  12

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $413,888

  平均 挂牌价格

 79. 0

  Walk Score

  7

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $197,933

  平均 挂牌价格

 80. 0

  Walk Score

  1,818

  已售挂牌物业

  357

  有效挂牌物业

  $278,103

  平均 挂牌价格