1. 0

  Walk Score

  16

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $207,711

  平均 挂牌价格

 2. 0

  Walk Score

 3. 0

  Walk Score

  162

  已售挂牌物业

  21

  有效挂牌物业

  $165,340

  平均 挂牌价格

 4. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  4

  有效挂牌物业

  $226,250

  平均 挂牌价格

 5. 0

  Walk Score

  406

  已售挂牌物业

  129

  有效挂牌物业

  $256,825

  平均 挂牌价格

 6. 0

  Walk Score

  15

  已售挂牌物业

  5

  有效挂牌物业

  $91,042

  平均 挂牌价格

 7. 0

  Walk Score

  91

  已售挂牌物业

  29

  有效挂牌物业

  $124,943

  平均 挂牌价格

 8. 0

  Walk Score

  7

  已售挂牌物业

  14

  有效挂牌物业

  $152,820

  平均 挂牌价格

 9. 0

  Walk Score

  7

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $232,940

  平均 挂牌价格

 10. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $166,633

  平均 挂牌价格

 11. 0

  Walk Score

  17

  已售挂牌物业

  5

  有效挂牌物业

  $534,332

  平均 挂牌价格

 12. 0

  Walk Score

  21

  已售挂牌物业

  8

  有效挂牌物业

  $82,193

  平均 挂牌价格

 13. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  $44,000

  平均 挂牌价格

 14. 0

  Walk Score

  12

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $203,858

  平均 挂牌价格

 15. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  5

  有效挂牌物业

  $176,250

  平均 挂牌价格

 16. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  8

  有效挂牌物业

  $222,308

  平均 挂牌价格

 17. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $301,614

  平均 挂牌价格

 18. 0

  Walk Score

 19. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $189,950

  平均 挂牌价格

 20. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  $62,500

  平均 挂牌价格

 21. 0

  Walk Score

  11

  已售挂牌物业

  $111,055

  平均 挂牌价格

 22. 0

  Walk Score

 23. 0

  Walk Score

  20

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $212,417

  平均 挂牌价格

 24. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  7

  有效挂牌物业

  $188,275

  平均 挂牌价格

 25. 0

  Walk Score

 26. 0

  Walk Score

 27. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $169,380

  平均 挂牌价格

 28. 0

  Walk Score

  59

  已售挂牌物业

  40

  有效挂牌物业

  $145,351

  平均 挂牌价格

 29. 0

  Walk Score

  177

  已售挂牌物业

  66

  有效挂牌物业

  $199,156

  平均 挂牌价格

 30. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $257,920

  平均 挂牌价格

 31. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $151,250

  平均 挂牌价格

 32. 0

  Walk Score

  12

  已售挂牌物业

  7

  有效挂牌物业

  $263,144

  平均 挂牌价格

 33. 0

  Walk Score

  8

  有效挂牌物业

  $254,412

  平均 挂牌价格

 34. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $404,450

  平均 挂牌价格

 35. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $97,571

  平均 挂牌价格

 36. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $97,571

  平均 挂牌价格

 37. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  18

  有效挂牌物业

  $168,063

  平均 挂牌价格

 38. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  17

  有效挂牌物业

  $248,411

  平均 挂牌价格

 39. 0

  Walk Score

  54

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $215,652

  平均 挂牌价格

 40. 0

  Walk Score

  20

  已售挂牌物业

  15

  有效挂牌物业

  $101,084

  平均 挂牌价格

 41. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  5

  有效挂牌物业

  $314,209

  平均 挂牌价格

 42. 0

  Walk Score

  13

  已售挂牌物业

  6

  有效挂牌物业

  $360,667

  平均 挂牌价格

 43. 0

  Walk Score

  4

  有效挂牌物业

  $285,600

  平均 挂牌价格

 44. 0

  Walk Score

  11

  已售挂牌物业

  4

  有效挂牌物业

  $81,700

  平均 挂牌价格

 45. 0

  Walk Score

  22

  已售挂牌物业

  31

  有效挂牌物业

  $170,617

  平均 挂牌价格

 46. 0

  Walk Score

  46

  有效挂牌物业

  $180,047

  平均 挂牌价格

 47. 0

  Walk Score

  34

  已售挂牌物业

  5

  有效挂牌物业

  $129,297

  平均 挂牌价格

 48. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  4

  有效挂牌物业

  $220,800

  平均 挂牌价格

 49. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $161,478

  平均 挂牌价格

 50. 0

  Walk Score

  205

  已售挂牌物业

  28

  有效挂牌物业

  $169,679

  平均 挂牌价格

 51. 0

  Walk Score

  121

  已售挂牌物业

  25

  有效挂牌物业

  $189,242

  平均 挂牌价格

 52. 0

  Walk Score

  48

  已售挂牌物业

  33

  有效挂牌物业

  $211,065

  平均 挂牌价格

 53. 0

  Walk Score

  48

  已售挂牌物业

  23

  有效挂牌物业

  $301,897

  平均 挂牌价格

 54. 0

  Walk Score

  24

  已售挂牌物业

  12

  有效挂牌物业

  $263,085

  平均 挂牌价格

 55. 0

  Walk Score

  6

  已售挂牌物业

  4

  有效挂牌物业

  $287,767

  平均 挂牌价格

 56. 0

  Walk Score

  1

  有效挂牌物业

 57. 0

  Walk Score

  186

  已售挂牌物业

  15

  有效挂牌物业

  $220,566

  平均 挂牌价格

 58. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $150,425

  平均 挂牌价格

 59. 0

  Walk Score

  21

  已售挂牌物业

  18

  有效挂牌物业

  $100,056

  平均 挂牌价格

 60. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  6

  有效挂牌物业

  $177,416

  平均 挂牌价格

 61. 0

  Walk Score

  15

  已售挂牌物业

  17

  有效挂牌物业

  $212,706

  平均 挂牌价格

 62. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $199,617

  平均 挂牌价格

 63. 0

  Walk Score

  3

  有效挂牌物业

  $543,967

  平均 挂牌价格

 64. 0

  Walk Score

  1

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $449,900

  平均 挂牌价格

 65. 0

  Walk Score

  12

  已售挂牌物业

  2

  有效挂牌物业

  $120,529

  平均 挂牌价格

 66. 0

  Walk Score

  3

  已售挂牌物业

  $301,300

  平均 挂牌价格

 67. 0

  Walk Score

  20

  已售挂牌物业

  5

  有效挂牌物业

  $167,712

  平均 挂牌价格

 68. 0

  Walk Score

  8

  已售挂牌物业

  $99,063

  平均 挂牌价格

 69. 0

  Walk Score

  85

  已售挂牌物业

  76

  有效挂牌物业

  $225,058

  平均 挂牌价格

 70. 0

  Walk Score

  4

  已售挂牌物业

  5

  有效挂牌物业

  $249,733

  平均 挂牌价格

 71. 0

  Walk Score

  6

  有效挂牌物业

  $103,917

  平均 挂牌价格

 72. 0

  Walk Score

  30

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $198,358

  平均 挂牌价格

 73. 0

  Walk Score

  15

  已售挂牌物业

  5

  有效挂牌物业

  $212,405

  平均 挂牌价格

 74. 0

  Walk Score

  2

  已售挂牌物业

  $149,900

  平均 挂牌价格

 75. 0

  Walk Score

  8

  已售挂牌物业

  13

  有效挂牌物业

  $488,881

  平均 挂牌价格

 76. 0

  Walk Score

  7

  已售挂牌物业

  3

  有效挂牌物业

  $159,830

  平均 挂牌价格

 77. 0

  Walk Score

  1,845

  已售挂牌物业

  381

  有效挂牌物业

  $272,266

  平均 挂牌价格

 78. 0

  Walk Score

  12

  已售挂牌物业

  5

  有效挂牌物业

  $58,260

  平均 挂牌价格

 79. 0

  Walk Score

  5

  已售挂牌物业

  1

  有效挂牌物业

  $182,017

  平均 挂牌价格