Shirley Przybyl

经纪人助理
360 McMillan Avenue
Winnipeg, MBR3L 0N2
主办公电话: 204-453-7653
传真: 204-284-4262
传呼机: 204-339-2121
手机: 204-793-7212
息息相通 连系无限
Shirley Przybyl

Shirley Przybyl 经纪人助理

CENTURY 21 Bachman & Associates
360 McMillan Avenue
Winnipeg, MBR3L 0N2
主办公电话: 204-453-7653
传呼机: 204-339-2121
手机: 204-793-7212
发送文字讯息给我
与我联络
快速物业搜索
搜索

欢迎来到我的网站

作为21世纪®的房地产专业人士,我会充分利用我在房地产市场的专业知识,结合当今最具盛名的21世纪地产公司的实力,鼎立为您提供最优质的服务。

请让我来帮助您找到您的梦想家园吧 -- 在您最理想的区域,以最适合您的价格。您若有物业需要出售,我也会利用我的专业能力,帮助您以最好的价格尽快售出。

我期待着为您效力的机会!

个人简介

专长

专业背景

当雇用我的房地产买卖服务时,敬请垂询您如何能够获得航空里程累积计划 (AIR MILES®) 的奖励里程。

专业兴趣

社区参与

个人兴趣

CENTURY 21® 奖项

 • 2009 - Masters Ruby
 • 2008 - CENTURION® Producer
 • 2007 - CENTURION® Producer
 • 2006 - Masters Emerald
 • 2005 - Masters Diamond
 • 2004 - CENTURION® Honor Society
 • 2004 - CENTURION® Producer
 • 2004 - Masters Hall of Fame
 • 2003 - CENTURION® Producer
 • 2002 - CENTURION® Producer
 • 2001 - CENTURION® Producer
 • 2000 - CENTURION® Producer
 • 2000 - Masters Ruby
 • 1999 - Masters Club
 • 1998 - Masters Silver Club
 • 1997 - Masters Silver Club

语言

英语